Beuken op de grote Brabantse Poort
Eddy Bevers & Veroniek De Mulder

Beuken op de grote Brabantse Poort

De samenwerking tussen Willebroek en Waterwegen en Zeekanaal NV

In Willebroek slaan het gemeentebestuur en Waterwegen en Zeekanaal NV de handen in elkaar voor de ontwikkeling van meerdere bedrijfsterreinen die allemaal op een boogscheut van het Zeekanaal Brussel-Schelde liggen. Daarmee komt een enorm potentieel ter beschikking voor bedrijven die op zoek zijn naar industriegrond.

Van gouden ruit tot blauwe banaan

STERCK. Willebroek is blijkbaar aan een sterke economische opmars bezig? 

Eddy Bevers (burgemeester Willebroek): “Onze regio is zonder overdrijven inderdaad een van de regio’s in Vlaanderen met het grootst mogelijke economisch potentieel. Het is ook een van de weinige regio’s waar nog zoveel hectare bedrijfsterrein te ontwikkelen valt. In verschillende hogere planinstrumenten (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen, kaderplan voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Brabantse Poort) wordt Willebroek aangeduid als economisch knooppunt. Daarbinnen moeten regionale bedrijventerreinen voorzien worden. Dat heeft alles te maken met de strategische ligging van Willebroek en de multimodale mogelijkheden, pal in de zogenaamde ‘Gouden Ruit’. Op een hoger niveau kun je stellen dat Willebroek ook midden in de zogeheten ‘Blauwe Banaan’ valt: de Europese gateway die de voornaamste industriële en logistieke zones in Noord-West Europa samenbrengt. 

Zeekanaal Brussel-Schelde

STERCK. In het ruimtelijk structuurplan Antwerpen wordt de distributie van goederen als specifieke taak naar voor geschoven?

Bevers: “In de studie rond de Brabantse Poort is de uitbouw van een logistiek en distributienetwerk een strategische keuze. Om die redenen trekt de gemeente nu vooral distributiebedrijven met toegevoegde waarde aan en zetten we volop in op de ontwikkeling van de nog beschikbare terreinen.”

Willebroek heeft zowat het grootste economische potentieel van Vlaanderen.

Veroniek De Mulder (commercieel directeur Waterwegen en Zeekanaal): “De streek rond Willebroek heeft enorm veel mogelijkheden. De regio staat bekend als de Brabantse Poort: een samenvallen van infrastructuur, economische activiteiten en verstedelijking op de as Antwerpen – Brussel. Volgens het ruimtelijk structuurplan van de provincie moet deze zoveel mogelijk inspelen op de economische potentie in het algemeen en de logistieke in het bijzonder. Willebroek ligt bijvoorbeeld op amper 130 kilometer van Rotterdam. Door de aanwezigheid van de TCT containerterminal, aan het zeekanaal Brussel-Schelde, doet een lichter die naar Rotterdam vaart er slechts 14 uur over. Zo’n schip vervangt 250 vrachtwagens. Vanuit TCT vaart men nu al dagelijks naar Rotterdam en ook dagelijks naar Antwerpen. Eens de Seine-Schelde verbinding gerealiseerd is, zal de Brabantse Poort toegang geven tot een nog ruimer Europees netwerk van binnenwateren. Dit biedt enorme mogelijkheden voor de brede regio.”

STERCK. Het uitdiepen van het zeekanaal Brussel-Schelde is een cruciaal gegeven? 

De Mulder: “De laatste fase van het uitdiepen van de vaargeul op het gedeelte van het 10.000 tonsvak van het zeekanaal Brussel-Schelde dat in 2013 opgestart werd, is een cruciaal project. Waterwegen en Zeekanaal kijkt bewust vooruit en heeft een strategisch plan voor de kanaalzone Brussel-Schelde uitgewerkt. Hiervoor wordt een tijdspanne tot 2025 vooropgesteld. Het vrijwaren van de verbindingsfunctie van het Zeekanaal op internationaal niveau krijgt daarbij veel aandacht.”

STERCK. Het Zeekanaal is en blijft een van de belangrijkste troeven voor de hele regio?

Bevers: “Het Zeekanaal verdeelt onze gemeente en onze regio, maar is tegelijk ook onze economische slagader. De bedrijfsterreinen die we aan het ontwikkelen zijn, bevinden zich allemaal op een paar kilometer van het Zeekanaal en van de 10 hectare grote inlandterminal van TCT. We spreken dan over drie nieuw te ontwikkelen terreinen. De Hulst is in volle ontwikkeling en uitvoering, en is voor 80 procent klaar voor exploitatie. Willebroek-Noord loopt al aardig vol en voor Willebroek-Zuid en/of Centraal is het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Daarbij zal landbouwgrond herbestemd worden als KMO- of industriezone.”

Groot terugverdieneffect

STERCK. Hoe belangrijk zijn die ontwikkelingen voor Willebroek?

Bevers: “Het terugverdieneffect voor onze gemeente zal groter zijn dan we nu al durven hopen. De ontwikkelingen zijn dan ook essentieel. Ze zorgen voor lokale tewerkstelling, inkomsten, nieuwe inwoners en daaropvolgend ook nieuwe woonprojecten zoals op de Site De Naeyer waar al 350 nieuwe wooneenheden voorzien zijn. Het is de enige manier om de toekomst en welvaart van onze regio te verzekeren. En alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo moet er ook een betere mobiliteit komen. De sneltram naar Brussel is een van de mogelijke pistes. Ook de rechtstreekse ontsluiting van Kersendonck in Tisselt is prioritair."

De Mulder: “De regio kan een draaischijf voor slimme logistiek worden en Waterwegen en Zeekanaal maakt er een topprioriteit van om alle mogelijkheden in kaart te brengen en maximaal te valoriseren. De uitbouw van een net van regionale containerterminals is bijvoorbeeld essentieel. TCT Belgium is een goed voorbeeld van het feit dat de inplanting van een goed draaiende containerterminal een troef is voor de regio. De aanwezigheid en blijvende groei van de logistieke dienstverleners in een straal van 30 km rond de terminal bewijzen dat de aanwezigheid van TCT een rendabele modal shift voor vele bedrijven mogelijk maakt. Een ander voorbeeld is de vestiging van ODTH vlak achter de terminal waar het transport via de waterweg geïntegreerd werd in het logistieke proces van onder meer Procter & Gamble.”

Willebroek-Noord

STERCK. De ontwikkeling van Willebroek-Noord en de komst van talrijke Chinese bedrijven is uitvoerig in de media geweest. Nu is het daar heel stil rond geworden.

Bevers: “In Willebroek-Noord werd langs de A12 European Market City gepland. Die zich richtte zich op B2B, niet op retail of detailhandel. Het was ook de bedoeling om het Brusselse Trade Center min of meer te herlokaliseren. Chinese investeerders toonden de voorbije jaren ernstige belangstelling, maar intussen is dat niet langer de enige piste waar de privé-ontwikkelaar mee bezig is. Ik heb de indruk dat dit project stilaan opnieuw in beeld komt. De plannen worden na de crisis opnieuw opgepikt met nieuwe investeerders. Zo hebben we, onder meer in samenwerking met Voka, regelmatig buitenlandse missies op bezoek. Die zogeheten 'Bar International' is een initiatief van de Mechelse Kamer van Koophandel om onze regio internationaal op de kaart te zetten. Recent hadden we nog een Finse delegatie op bezoek onder leiding van de Finse ambassadeur. We blijven dus samen met alle partners de regio op de kaart zetten. De Finse ambassadeur was trouwens aangenaam verrast door het dynamisme dat Willebroek langs het Zeekanaal uitstraalt.”

Masterplan binnenscheepvaart

STERCK. Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart hebben samen een masterplan voor de binnenvaart geschreven. Wat zijn daar de krachtlijnen van? 

De Mulder: “Het Masterplan omvat de investeringen en initiatieven die tot 2020 nodig zijn om met het Vlaamse waterwegennet een antwoord te bieden op de toekomstige uitdagingen inzake logistiek en transport, leefmilieu en een zuinig ruimtegebruik. De rol van Waterwegen en Zeekanaal gaat veel verder dan die van facilitator. We voeren bijvoorbeeld een actief grondbeleid dat zich uiteraard altijd richt naar watergebonden activiteiten. We werken ook aan een doorgedreven ruimtelijk ordeningsbeleid. Langs het Zeekanaal hebben we een 100-tal concessies lopen die ter beschikking worden gesteld. Daarnaast hebben we ook een maatschappelijke taak en investeren we in ontsluitingen, fietsverbindingen, groene corridors en buffers.” 

Het terugverdieneffect zal groter zijn dan we nu al durven hopen.

“We hebben een heel investeringsprogramma om in publiekprivate samenwerkingen geschikte laad- en loskaaien voor bedrijven te bouwen. Dat programma loopt alvast tot eind 2016. Het lijkt aangewezen dat dit succesvolle initiatief kan worden verdergezet. Door een unieke samenwerking met de publieke overheden en private partners schrijven we mee aan een lokaal verhaal dat meteen ook internationale uitstraling en mogelijkheden krijgt.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels