Hoe als KMO omgaan met Transfer Pricing?
Frederik De Graeve & Elke Verreet

Hoe als KMO omgaan met Transfer Pricing?

Praktijck: Grant Thornton

Steeds meer ondernemingen worden zich bewust van het feit dat de prijszetting van hun intra-groepstransacties marktconform of ‘at arm’s length’ moet zijn. De prijszetting tussen groeps­vennootschappen moet dezelfde zijn als deze tussen onafhankelijke vennootschappen voor dezelfde transactie onder dezelfde omstandigheden. Het belang van documentatie die de gehanteerde prijszetting ondersteunt, is in deze cruciaal. Waar de focus van de belastingadministratie, en meer bepaald de gespecialiseerde Cel Verrekenprijzen, vroeger lag op grote multinationals, ontsnappen de laatste jaren ook kmo’s niet meer aan gerichte transfer pricing controles.

Zorg voor documentatie

Het is in België en veel andere landen aanvaard dat kmo’s minder uitgebreide ‘transfer pricing’ documentatie moeten opstellen dan multinationale ondernemingen. Tijdens een gerichte verrekenprijscontrole zal de controleur echter steeds naar de aanwezige documentatie vragen. Daarom is het sterk aangeraden om voldoende documentatie bij te houden en op te stellen. Dit moeten niet steeds uitgebreide ‘transfer pricing’ studies zijn. ‘Transfer pricing’ documentatie kan ook bestaan uit o.a. een overeenkomst, een ‘transfer pricing policy’, berekening van de toegepaste prijs, facturen, enz.

De wet wordt strenger

Op 1 juli 2016 werd een programma­wet goedgekeurd die een aantal ‘transfer pricing’ maatregelen bevat. In het kader van het OESO/G20-project rond ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) zal de verplichting tot ‘Country-by-Country reporting’, het rapporteren van een aantal kerncijfers van en winstallocatie tussen alle groepsvennootschappen, worden ingevoerd. Gezien dit een verplichting betreft voor multinationale ondernemingen met een geconsolideerde omzet van minstens 750 miljoen euro, zal de gemiddelde Vlaamse kmo hier niet door geraakt worden.

Belangrijker is de invoering van de verplichte indiening bij de Belgische belastingadministratie van ‘transfer pricing’ documentatie (volgens het concept ‘master file’ en ‘country file’) voor Belgische ondernemingen behorend tot een multinationale groep, wanneer de Belgische onderneming op basis van haar enkelvoudige jaarrekening één van de volgende grenzen overschrijdt: 50 miljoen euro bedrijfsopbrengsten en financiële opbrengsten of balans­totaal van 1 miljard euro of een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten. Van zodra er sprake is van minstens één buitenlandse moeder-, dochter- of zustervennootschap, wordt de Belgische onderneming geacht deel uit te maken van een “multinationale groep” en wordt deze bijkomende rapporteringsverplichting van kracht.

Sancties

Indien de toegepaste prijzen niet marktconform zijn, kan de belasting­administratie de belastbare basis significant verhogen. Dit geldt ongeacht of de toegepaste verrekenprijzen te hoog of te laag zijn en ongeacht of de onderneming een voordeel verstrekt of geniet. In het laatste geval kan zelfs belasting verschuldigd zijn door ondernemingen met fiscale verliezen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels