Hoe verloopt de nieuwe invorderingsprocedure IOS?

Hoe verloopt de nieuwe invorderingsprocedure IOS?

Vraag & antwoord

Het nieuwe KB invordering onbetwiste schulden(IOS) trad op 2/7/2016 in werking. Deze nieuwe administratieve procedure laat toe om onbetwiste en opeisbare geldschulden in een B2B relatie sneller (uitvoering mogelijk na 1 maand en 8 dagen) en goedkoper te innen, waarbij tevens een solvabiliteits­check door de gerechtsdeurwaarder wordt gedaan. 

Stappenplan

De procedure IOS verloopt via een stappenplan :

  • De advocaat onderzoekt of de schuldvordering in aanmerking komt voor IOS en geeft opdracht.

  • Door de gerechtsdeurwaarder (gdw) wordt een dossier aangemaakt in de CROS (centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden).De gdw betekent een aanmaning tot betaling (incl. de nodige bewijsstukken en  antwoordformulier) en kan direct een solvabiliteitscontrole doen en bemiddelen.

  • Verwerking van de reacties van de schuldenaar in de CROS (betaling, betwisting, vraag om afkortingsregeling). Bij betwisting stopt de IOS en kan desgewenst de klassieke invorderingsprocedure gebruikt worden.

  • Na een aanmaning moet een wachttermijn van 1 maand afgewacht worden, waarbij de schuldenaar het antwoordformulier kan terugsturen. Ten vroegste 8 dagen na de einddatum van de wachttermijn, kan de gdw een proces-verbaal van niet-betwisting opmaken.

  • Dit P.V. wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat en alzo bekomt de gdw een uitvoerbare titel voor verdere uitvoering, dit alles volledig elektronisch.

  • Een aanmaning IOS voor een factuur van 2.000 euro kost ong. 169 euro (BTW incl.). Bij de klassieke dagvaarding dient rekening gehouden te worden met bijkomende kosten van registratie, rolrecht en uitgifte, pleidooizegel alsook RPV voor de advocaat.

Rechtszekerheid

Een magistraat houdt toezicht op de naleving van de procedure. Enkel de mogelijkheid van een verzoekschrift op tegenspraak door de schuldenaar is mogelijk. Spijtig genoeg heeft de wetgever geen termijn bepaald waarbinnen de schuldenaar zo’n verzoekschrift kan neerleggen. Via de IOS dient men echter niet via de rechtbank van koophandel te passeren; alles gebeurt elektronisch. Dit is m.i. een mogelijkheid volgens art 1394/20 Ger.W, doch geen verplichting om via de IOS aan betaling te geraken. De klassieke invorderingsprocedure via dagvaarding blijft dus nog bestaan.

Eric De Belder Eric De Belder is gerechtsdeurwaarder te Herentals en zaakvoerder GDW-PROVANT.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels