Toenemend aantal controles van sociale inspectiediensten
Herman Buyssens

Toenemend aantal controles van sociale inspectiediensten

Praktijck: Van Goethem

De regering scherpt de controles van sociale inspectiediensten aan en voorziet in de aanwerving van extra mankracht.

Arbeidsduurwetgeving

Dit is een ‘hot item’ bij deze controles. De complexiteit en starheid van de regels leidt vaak tot inbreuken. Menig bedrijfsleider in de horeca en de logistiek wordt er gek van. De Belgische arbeidsduurwetgeving is rigide en valt moeilijk te rijmen met marktomstandigheden die steeds meer flexibiliteit vereisen. Bedrijven ervaren dit als een hinderpaal om te groeien. De financiële impact van inbreuken is nochtans aanzienlijk. Op burgerlijk gebied kan dit leiden tot verschuldigdheid van bijkomende sociale zekerheidsbijdragen, loon en overloon. Op strafgebied tot hoge boetes, zowel voor het bedrijf als voor de bedrijfsleider.

Internationale tewerkstelling

Dat geldt ook voor inbreuken inzake internationale tewerkstelling, al dan niet via detachering. Het internationaal transport en de bouw zijn de traditionele sectoren waarin controles gehouden worden. Het is daarbij de bedoeling van de Belgische overheid om buitenlandse werknemers zoveel mogelijk te onderwerpen aan de Belgische sociale zekerheid en aan de Belgische baremalonen.  

Het belang van een juiste benadering

Dikwijls begaan bedrijven inbreuken waarvan ze zich niet bewust zijn omdat de wetgeving zo onduidelijk is of omdat ze onvoldoende vertrouwd zijn met de geldende regels. Dit is niet verwonderlijk, gelet op het doolhof van wetten die op verschillende bestuursniveaus worden uitgevaardigd en die nogal eens tegenstrijdig zijn. Soms is de wetgeving zo onduidelijk dat er eigenlijk helemaal geen sprake is van enige overtreding.

En als er dan toch een inbreuk is en die is tot haar ware proporties herleid, dan moet er op verschillende terreinen tegelijk actie ondernomen worden. Daarbij moet in de eerste plaats gepoogd worden elke rechtzetting naar het verleden toe te beperken. Dit op een tegelijk economisch en maatschappelijk verantwoorde manier. 

Het is onze taak om erop toe te zien dat geen overdreven rekeningen worden gepresenteerd en dat een inspectie niet uitdraait op een heksenjacht. Als in overleg met de inspectie een werkbare regularisatie besproken kan worden, dan wordt strafrechtelijke vervolging met oplegging van hoge geldboetes meestal vermeden.

Maar de blik moet niet alleen op het verleden gericht zijn. Een moderne ondernemer moet proactief zijn en leren uit zijn vergissingen. In overleg met de klant bekijken we ook de toekomst en hoe inbreuken voortaan vermeden kunnen worden, zonder dat het economisch onmogelijk wordt. Wij tasten de grenzen van de bestaande regelgeving af en putten alle wettelijke mogelijkheden optimaal uit. Op die wijze zoeken wij naar werkbare alternatieven en oplossingen op maat.

Deze expertise werd aangeboden door Van Goethem Advocaten

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels