Bedrijven Mechelen-Zuid
Nico Van Daele, Benjamin De Bruyn Regio - Mechelen - Bedrijven Mechelen-Zuid

Bedrijven Mechelen-Zuid

Regio - Mechelen - Bedrijven Mechelen-Zuid

In februari 2014 ging de vereniging Bedrijven Mechelen-Zuid (BMZ) officieel van start. Het aantrekken van een (externe) bedrijventerreinmanager bracht de werking van BMZ in een stroomversnelling met projecten rond onder meer mobiliteit, bewegwijzering en zwerfvuil. Vanuit een open dialoog en met een constructieve houding wil BMZ zich verder profileren als een loyale gesprekspartner voor bedrijven, buurtbewoners, diverse organisaties en de stad Mechelen.

STERCK. Kan u een korte schets geven van het ontstaan van BMZ?

Nico Van Daele (voorzitter BMZ): “In het voorjaar van 2013 startten de streekintercommunale IGEMO en de Stad Mechelen een project op rond bedrijvenparkmanagement op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid. Met dit nieuwe project wilden zij nagaan wat de concrete noden en behoeften van de gevestigde bedrijven waren en of er een draagvlak bestond voor nauwere samenwerking. Uit een bevraging kwam een reeks prioriteiten naar boven omtrent netwerking, belangenbehartiging, overleg met de stad Mechelen, uitstraling en imago van het bedrijventerrein. Tien stichtende leden richtten uiteindelijk BMZ op.”

Mechelen_BMZ_Nico_Van_Daele

STERCK. Hoeveel leden telt BMZ nu?

Van Daele: “Momenteel tellen we een dertigtal leden. Het gaat enerzijds om bedrijven die eigenaar of huurder zijn van een bedrijfsgebouw of -grond op Mechelen-Zuid en anderzijds de stad Mechelen. Ook de Lijn en Telenet zijn toegetreden tot BMZ. Sinds 2017 is onze werking uitgebreid met ondernemingen uit de zone Ragheno.” 

STERCK. Over welke inkomstenbronnen beschikken jullie?

Van Daele: “Leden betalen jaarlijks 250 euro. Daarnaast ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van de stad Mechelen. Het is onze bedoeling om de financiële middelen te verhogen via andere structurele partners.”

STERCK. Via welke kanalen communiceert BMZ?

Van Daele: “We versturen mailings naar zowel leden als niet-leden om acties en projecten aan te kondigen. We beschikken uiteraard over een website (www.bm-z.be) met een interactief luik voor leden en zijn actief op twitter en LinkedIn.”

Mobiliteit

STERCK. Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de bedrijvenzone Mechelen-Zuid?

Benjamin De Bruyn (bedrijventerreinmanager): “Een belangrijk thema is mobiliteit. In december 2017 organiseerden we hieromtrent een ronde tafel met alle betrokken actoren. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van De Lijn, Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Vlaamse Overheid. Het mobiliteitsvraagstuk is een complexe en licht ontvlambare materie. Daarom streven we naar een participatief samenwerkingstraject. Daarbij vertrekken we niet vanuit een gepolariseerd model. Omdat het gaat om een veranderingsproces is een open communicatie tussen alle partners cruciaal.”

STERCK. Welke concrete actiepunten kwamen naar boven naar aanleiding van de ronde tafel?

De Bruyn: “Wij hebben een lijst gemaakt van een veertigtal aandachtspunten, verdeeld over drie luiken: duurzaam woon-werkverkeer, verkeersveiligheid en logistiek. Mobiliteit is moeilijk te vangen onder één thema en veel zaken hebben uiteindelijk impact op elkaar. Concrete pijnpunten zijn onder meer het gebrek aan vrachtwagenparkings, de positie van zwakke weggebruikers, de huidige busdienst­regeling waarop werknemers met bv. nachtshiften niet kunnen aansluiten, en enkele bottlenecks op piekmomenten zoals de ontsluiting van de rotonde bij Technopolis.”

Zit er ondertussen al beweging in dit mobiliteitsdossier?

Van Daele: “Wij hebben het engagement van de Stad Mechelen. Zij zijn de spil in het kluwen van actoren betrokken met verkeer en mobiliteit. Onze inspanningen werpen vruchten af, want er zijn inmiddels al een aantal quick wins gerealiseerd. Het wegwerken van alle mobiliteitsproblemen vraagt echter om een gecoördineerde aanpak met inspraakmomenten.”

Mechelen_BMZ_Benjamin_De_Bruyn

Bewegwijzering

­STERCK. Bewegwijzering is een ander project binnen BMZ. Wat is daar de stand van zaken?

De Bruyn: “Met het project rond bewegwijzering zijn we al een aantal jaren aan de slag. Het was eerst onze bedoeling om er zelf een studie rond uit te voeren en een plan naar voren te brengen. Na overleg besloot de Stad Mechelen om een studie uit te voeren rond de bewegwijzering in de bedrijvenzones Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Daaruit vloeide een plan voort met kleurencodes op de hoofdwegen die verwijzen naar bepaalde zones en individuele totems. Een belangrijke actor hierbij is het AWV. Zij hebben een algemene methodiek rond bewegwijzering waarbij geen afwijkingen worden toegestaan. Het concept met de kleurencodes blijkt niet compatibel met het concept van AWV. Naar ons gevoel laat de huidige bewegwijzering te wensen over op het vlak van zichtbaarheid en duidelijkheid. Hopelijk kunnen we door overleg nog wijzigingen aanbrengen.”

Opruimen zwerfvuil

STERCK. Ook rond het opruimen van zwerfvuil is BMZ actief. Welke acties ondernemen jullie zoal?

Van Daele: “In september 2017 hebben wij een Grote Schoonmaak georganiseerd. Meer dan tachtig personeelsleden van een tiental bedrijven staken vrijwillig de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen uit de grasbermen en grachten langs de industriezone. De stad ­Mechelen bood logistieke steun aan. De ‘vervuiling’ viel uiteindelijk nog wel mee.”

STERCK. Was die actie eenmalig of komt er nog een vervolg?

De Bruyn: “We willen de actie jaarlijks laten groeien met nog meer deelnemende ­bedrijven. We zullen ons actieterrein ook verder uitbreiden, mogelijks naar bedrijvenzone Ragheno, afhankelijk uiteraard van de interesse. We voorzien voor de zomer nog een nieuwe actie. Vroeger deed elk bedrijf wel zelf zo’n actie, maar door deze Grote Schoonmaak ­creëerden wij een samenhorigheidsgevoel. Uiteindelijk is het ons daarom ook te doen.” 

STERCK. Zijn er nog andere activiteiten die BMZ organiseert?

Van Daele: “Een klassieker is de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast organiseren we netwerk-events. Momenteel voeren we een proefproject uit rond mobiele bewaking van bedrijven. We bekijken of ondernemingen interesse hebben in de ­voordelen van collectieve aankoop van bewakingsdiensten op maat van ieder bedrijf.”

STERCK. Hoe zien jullie BMZ evolueren in de toekomst?

Van Daele: “Wij zijn ervan overtuigd dat BMZ een nuttig initiatief is om de samenwerking tussen de bedrijven te bevorderen. Door onze acties en constructieve manier van werken is er steeds meer interesse. We willen de komende jaren onze actieve werking verder uitbouwen met een breed gamma aan projecten.”

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels