Een aanvullend pensioen voor iedereen?
Paul Fornoville Vraag & Antwoord - Life Plan

Een aanvullend pensioen voor iedereen?

Vraag & Antwoord - Life Plan

Wat is de aanleiding voor een tweede pensioenpijler voor iedere werknemer?

Een zelfstandige kan ­vandaag al sparen via een VAPZ, IPT of POZ, maar de regering streeft in de eerstkomende jaren voor alle werknemers naar een pensioenpremie van minimaal 3% van de ­bezoldiging. Iedere ­werknemer zal zo vanaf 2019 een ­tweedepijlerpensioen kunnen ­opbouwen. Het nieuwe pensioenregime heet officieel Vrij ­Aanvullend ­Pensioen voor de Werknemers of afgekort VAPW.

Welke types pensioenregelingen voor loontrekkenden bestaan er in de tweede pensioenpijler?

Het betreft enerzijds de bestaande pensioentoezeggingen aan de werknemers, die ingevoerd worden op initiatief van de werkgever of een ­sector. Deze vallen onder de WAP, de sociale pensioenwet die de pensioentoezeggingen aan de werknemers regelt. Anderzijds zullen in de toekomst nieuwe pensioenovereenkomsten door een werknemer (op zijn initiatief) kunnen afgesloten worden. De premies voor deze VAPW-overeenkomsten worden door de werkgever ingehouden op het loon van de werknemer en doorgestort aan de door de werknemer gekozen pensioeninstelling.

Wat zijn de gevolgen voor het nettoloon van de werknemer?

Omdat de bedrijfsvoorheffing op het loon zal ­verminderd worden met 30% van de ­ingehouden premie, zal de werknemer slechts 70% van die premie effectief in mindering zien komen van zijn nettoloon.

Hoeveel bedraagt de hoogte van de premie van de tweede pensioenpijler?

Voor werknemers die reeds een pensioentoezegging ­genieten van meer dan 3%, kan er niets bijkomen. De anderen kiezen zelf het bedrag van de premie, maar de totale pensioenpremie mag jaarlijks niet hoger zijn dan 3%, pensioentoezegging en VAPW samen, van zijn bruto ­bezoldiging in het referentiejaar met een ­maximumhoogte van 1.600 euro per jaar. Het referentiejaar is het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de premiebetaling.

Hoe kunnen kmo’s zich best wapenen tegen de complexiteit van de wetgeving rond de tweede pensioenpijler?

Om te vermijden dat ­werknemers zelf kiezen bij welke pensioeninstelling ze een tweede ­pensioenpijler afsluiten, want dat recht ­hebben zij, is het voor een werkgever het meest eenvoudig om een groepsverzekering met een inlage van ­minimum 3% zelf af te sluiten voor alle werknemers tegelijk.

Beantwoord door Life Plan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels