UBO-register
Kobe Veyfeyken Vraag & Antwoord - Helder

UBO-register

Vraag & Antwoord - Helder

Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten vennootschappen hun grote aandeelhouders ­melden aan het UBO-register. Ook andere entiteiten zoals vzw’s en stichtingen hebben een informatieplicht. De term UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner” of uiteindelijke begunstigde en verwijst naar de natuurlijke ­personen die de uiteindelijke eigenaar zijn of de zeggenschap hebben over een juridische entiteit. De databank moet de overheid helpen in haar strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Naast de fiscus krijgt ook elke ­burger toegang tot het register.

Zijn ook kleine vennootschappen onderworpen?

Alle vennootschappen hebben een informatieplicht via hun bestuursorgaan. Zij moeten de natuurlijke personen melden die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de stemrechten of aandelen bezitten. Ook natuurlijke personen die zeggenschap hebben over een vennootschap via andere middelen (bijvoorbeeld door middel van een aandeelhoudersovereenkomst) worden als uiteindelijke begunstigde aangemerkt. De informatieverstrekking wordt georganiseerd via het MyMinFin-portaal.

Hoe zit het met burgerlijke maatschappen?

Ook de zaakvoerder van een burgerlijke maatschap moet de uiteindelijke begunstigden melden. Vaak zullen dat zowel de ouders als de kinderen zijn. Over de omvang en de samenstelling van het vermogen van de maatschap moet niets worden meegedeeld. Deze informatie blijft dus privé.
Hoewel de burgerlijke maatschap vaak een geschikt controlevehikel blijft in het kader van een successieplanning, kan niet worden betwist dat zij een stuk van haar anonimiteit moet prijsgeven. Naast de opname in het UBO-register moet een maatschap nu ook worden ­ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De verplichte registratie geldt in principe sinds 1 november 2018. Bestaande maatschappen hebben nog de tijd tot 1 mei 2019.

Maatschappen moeten voortaan ook verplicht een boekhouding voeren. Voor maatschappen die sinds 1 november 2018 werden opgericht, geldt de boekhoudplicht meteen. Voor bestaande maatschappen geldt de verplichting in principe vanaf 1 januari 2020.

Een sterk alternatief voor de burgerlijke maatschap is de levensverzekering als instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning. Wij kunnen helpen met helder strategisch advies om de juiste keuzes te maken en kunnen een fiscale, financiële of successieplanning ook concreet begeleiden.

Beantwoord door Helder

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels