Tax shelter voor scale-ups
Philippe Van den Broecke Praktijck - Agio

Tax shelter voor scale-ups

Praktijck - Agio Law

Om particulieren te overtuigen risico­kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen op zoek naar bijkomende financiering, werd in 2016 al de Tax Shelter voor startende ondernemingen/start-ups gelanceerd. Via deze fiscale maatregel kunnen particulieren een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30 of 45% wanneer ze rechtstreeks nieuwe aandelen ­verwerven van een startende vennootschap (maximum 4 jaar oud) of via een crowdfundingplatform, startersprivak of openbaar startersfonds.

De Tax Shelter voor start-ups bleek meteen een groot ­succes, en door de Wet van 26 maart 2018 werd de maatregel vanaf aanslagjaar 2019 eindelijk ook uitgebreid naar scale-ups (groeibedrijven). Dankzij deze maatregel, kunnen particulieren voortaan een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% op het geïnvesteerde bedrag, indien ze ­investeren in nieuwe aandelen van scale-ups (groeibedrijven).

1. Een groeibedrijf/scale-up?

Een groeibedrijf of scale-up wordt in de Wet van 26 maart 2018 gedefinieerd als een binnenlandse, kleine vennootschap of een vennootschap in de Europese Economische Ruimte (EER) met een vaste inrichting in België. Bovendien moet de vennootschap aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • minstens 4 en maximum 10 jaar bestaan
  • minstens 10 werknemers (voltijds equivalent) tewerkstellen
  • de voorbije twee boek­jaren minstens 10% groei gerealiseerd hebben in werkgelegenheid en/of omzet.

2. Voor wie?

In principe mag elke Belgische particulier investeren in groeibedrijven via de Tax Shelter voor scale-ups, maar er zijn enkele uitzonderingen:

  • de bedrijfsleider van de vennootschap (tenzij hij geen vergoeding krijgt, dan komt hij wel in aanmerking)
  • vaste ­vertegenwoordigers van een andere vennoot­schap die optreden als bestuurders, zaakvoerders of een gelijksoortige functie binnen de vennootschap komen evenmin voor de maat­regel in aanmerking.

Familieleden van de oprichters en de werknemers van de onderneming kunnen daarentegen wel het voordeel genieten wanneer ze in de onderneming investeren.

3. Welke investeringen komen in aanmerking?

Het moet gaan om een investering in geld bij een kapitaalverhoging van een groeibedrijf tijdens het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting. Om recht te hebben op het fiscale voordeel, moet het bedrag volledig worden volstort. Het moet bovendien gaan om vers kapitaal in de vennootschap. De aankoop van reeds bestaande aandelen komt dus niet in aanmerking. Enkel inbrengen in geld komen dus in aanmerking.

4. Geldt deze maatregel onbeperkt het bedrag dat men als ­particuliere belegger investeert?

Het bedrag dat u als investeerder via de Tax Shelter voor start ups en scale-ups samen kan investeren, is beperkt tot een maximum van 100.000 euro per jaar. De belastingvermindering geldt ook niet voor het gedeelte van de investering waarmee u als investeerder meer dan 30% van het kapitaal van de vennootschap zou verwerven. Als deze drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

De vennootschap mag ­tijdens haar bestaan ook niet reeds meer dan 500.000 euro ontvangen hebben in het kader van de Tax Shelter voor start-ups en scale-ups.

Team_Agio

5. Wat houdt het fiscale voordeel precies in?

Investeringen in groeibedrijven geven, zoals gezegd, recht op een belastingvermindering in de personenbelasting gelijk aan 25% van de investering. De belastingvermindering kan genoten worden voor het aanslagjaar dat ­betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin de investering is gebeurd. De belastingvermindering is niet terug ­betaalbaar noch overdraagbaar.

In de praktijk: u kan via de Tax shelter voor scale-ups maximaal 25.000 euro (25% van 100.000 euro) recupereren van de personenbelasting die u in een bepaald aanslagjaar verschuldigd bent. Indien u een belangrijke investering in een scale-up via de Tax shelter overweegt, is het dan ook van belang om in te schatten hoeveel personenbelasting u in principe verschuldigd zal zijn, in het jaar dat u de investering plant. Let wel, om van de Tax Shelter gebruik te kunnen maken, moet er jaarlijks een bewijs van de investering opgestuurd worden naar de fiscale administratie.

6. Een fiscale rugzak van 500.000 euro?

De uitbreiding van de Tax Shelter-maatregel betekent voor startende ondernemingen en groeibedrijven inderdaad een interessante, bijkomende mogelijkheid om kapitaal op te halen. Elke kleine vennootschap, die aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kan nu immers rekenen op een extra “fiscale rugzak” van 500.000 euro: in de start-up­-fase (eerste vier jaar) kan de vennootschap tot 250.000 euro ophalen, waarna ze in de scale-up-fase nogmaals 250.000 euro kan ophalen.

7. Hoe investeren?

Interessant hierbij is dat u in het kader van de Tax Shelter als particulier belegger op verschillende manieren kan investeren in aandelen van groeibedrijven: rechtstreeks, door het verwerven van nieuwe aandelen van die vennootschappen, al dan niet via een erkend crowdfundingplatform of onrechtstreeks via een financieringsvehikel. De erkende/vergunde platformen kunnen geraadpleegd ­worden op de website van FSMA op de volgende 2 lijsten:

  • alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België;
  • gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve financieringsdiensten te verrichten.

Interesse? Meer informatie vindt u op onze website ­
www.agiolaw.be of contacteert u Philippe Van den Broecke of Filip Goddevriendt bij Agio.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels