Wat is het UBO-register?
Ilse Mertens Vraag & Antwoord - Mahla Advocaten

Wat is het UBO-register?

Vraag & Antwoord - Mahla Advocaten

Zoals u wellicht heeft vernomen in de pers, heeft de wetgever onlangs een zogenaamd ‘UBO-register’ ­ingevoerd. Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen worden verplicht om in dit register de identiteit op te nemen van hun ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘Uiteindelijke Begunstigden’.

Wie is de ‘Ultimate Beneficial Owner’?

De ‘Ultimate Beneficial Owner’ is elke natuurlijke persoon die óf eigenaar is van een vennootschap, vzw of stichting, óf de controle erover uitoefent.

Is de informatieplichtige een vennootschap, dan kunnen de begunstigden in drie categorieën worden onderverdeeld. Een eerste categorie zijn de natuurlijke personen die houder zijn van minstens 25% van de aandelen en/of stemrechten van de vennootschap. Een tweede categorie zijn de personen die op een andere manier de eigenlijke macht hebben binnen de vennootschap, bijvoorbeeld doordat zij de meerderheid van de bestuurders van de vennootschap kunnen benoemen. Een laatste categorie zijn de leidinggevenden van de vennootschap (bestuurders/zaakvoerders). Indien op basis van de eerste twee categorieën geen begunstigde kan worden geïdentificeerd, zullen deze laatsten als begunstigden worden beschouwd.

Welke informatie registreren?

Elke informatieplichtige dient hoe dan ook de algemene identiteitsgegevens (zoals de naam, voornaam, geboorte­datum, nationaliteit etc.) van zijn of haar Uiteindelijke Begunstigden mee te delen. Welke andere informatie dient te worden geregistreerd, is afhankelijk van de hoedanigheid van de informatieplichtige. Zo dient een vennootschap o.m. het percentage van het aandelenbezit van de begunstigde te registreren.

Wanneer en waar registeren?

De registratie van de Uiteindelijke Begunstigden dient voor de eerste maal uiterlijk 31 maart 2019 te ­gebeuren. De informatie kan via het online portaal MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register. Elke wijziging aan deze informatie moet vervolgens binnen de maand worden doorgegeven en de correctheid van de informatie dient jaarlijks door de informatieplichtige entiteit te worden bevestigd.

Sanctie?

Het is niet onbelangrijk dat (tijdig) het nodige wordt gedaan voor de registratie. Indien niet aan de informatieplicht wordt voldaan, riskeert de informatieplichtige immers een strafrechtelijke administratieve boete van 250 tot 50.000 euro.

Wie krijgt er toegang tot deze gegevens?

De invoering van het UBO-register heeft een niet onbelangrijke impact. Niet alleen krijgen de bevoegde autoriteiten zoals de fiscus toegang tot het register, ook burgers kunnen kennis nemen van een groot deel van de gegevens zonder dat ze hiertoe, voor wat betreft de vennootschappen, een legitiem belang dienen aan te tonen.

Beantwoord door Mahla Advocaten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels