Verplichte verzekering voor intellectuele bouwberoepen
Team Mahla Mahla Advocaten

Verplichte verzekering voor intellectuele bouwberoepen

Praktijck - Mahla Advocaten

Op 1 juli 2019 is de wet Peeters II inzake de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector in werking getreden. Exact één jaar na de inwerkingtreding van de wet Peeters I die reeds een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid had opgelegd aan aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.

Vergelijking met de wet Peeters I

Door de inwerkingtreding van de wet Peeters II op 1 juli 2019, bestaan er voor de dienstverleners in de bouwsector nu twee wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Wet Peeters I betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor werken aan gebouwen bestemd voor bewoning met tussenkomst van een architect. Deze is van toepassing op aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (in werking sinds 1 juli 2018).
  • Wet Peeters II betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor alle werken in onroerende staat. Deze is van toepassing op intellectuele beroepen binnen de bouwsector en bijgevolg niet op aannemers (in werking sinds 1 juli 2019).

Toepassingsgebied wet Peeters II

De nieuwe wet Peeters II voert een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voor álle intellectuele beroepen binnen de bouwsector, in het bijzonder architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, interieurarchitecten en hun aangestelden.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die deontologisch al verplicht was voor architecten, wordt dus verplicht voor alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector. Anderzijds blijven aannemers buiten schot, zij verrichten immers hoofdzakelijk materiële prestaties.

De verplichte verzekering dekt elke aansprakelijkheid ‘wegens de intellectuele prestaties die zij beroepshalve stellen’. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een vergissing in opmeting door de landmeter-expert of een vergissing in het ontwerp van het studiebureau betreffende de verwarming, ventilatie of airconditioning. De tienjarige aansprakelijkheid waarvan sprake is in de artikelen 1792 en 2270 BW wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet aangezien dit wordt geregeld door wet Peeters I.

De verplichting tot verzekering heeft daarnaast betrekking op álle werken in onroerende staat, bijvoorbeeld ook de aanleg van een nieuwe weg of zelfs het realiseren van een onroerend kunstwerk.

Verzekerde aansprakelijkheid

Uiteindelijk lijkt het toepassingsgebied van de wet Peeters II zeer ruim, maar opgelet! De wet laat toe dat verzekeraars de dekking voor schade uitsluiten in 11 wettelijk voorziene gevallen, naast deze bedoeld in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Opvallend is dat de wet onder meer voorziet in een mogelijke uitsluiting inzake de schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen. Het is immers niet de bedoeling dat de verzekerde zich contractueel verbindt tot het doen van iets waarvan hij volstrekt weet dat hij het niet zal uitvoeren, rekenend op de verzekeringsonderneming om het in zijn plaats te doen uitvoeren.

Besluit

De combinatie van beide wetten biedt aldus een betere bescherming aan diegene die bouw- of renovatiewerken onderneemt.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels