Ondernemingsvriendelijk <br>klimaat
Luc Vleugels
Gwendolyn Rutten
Aarschot - Hulshout -
Heist-op-den-berg -
Burgemeesters

Ondernemingsvriendelijk
klimaat

Regio - Aarschot - Hulshout - Heist-op-den-berg - Burgemeesters

Zowel in Aarschot als Heist-op-den-Berg is het prettig wonen en leven. Heist-op-den-Berg profileert zich met de slogan ‘Het platteland met pit’, terwijl Aarschot verder wil uitgroeien tot een groene en aantrekkelijke stad. In beide plaatsen draagt het ondernemingsvriendelijke klimaat bij aan een mix van zowel grote bedrijven als kmo’s in uiteenlopende sectoren.

STERCK. Wat is de impact van de coronacrisis voor uw gemeente?

Gwendolyn Rutten (burgemeester Aarschot): “Eerst en vooral: het zijn de burgemeesters in het land die de coronamaatregelen in goede banen hebben geleid. Er kwam heel wat op ons af. Wij zijn één van de eerste steden geweest om de kermis- en evenementengelden niet te innen dit jaar. Voorts hebben wij de uitbreiding van de terrassen goedgekeurd. Ook het managen van uitbraken in woonzorgcentra behoorde tot onze taken. Over de netten heen hebben wij samengewerkt om in alle scholen – met in totaal 9.000 leerlingen – de coronamaatregelen op te volgen. We hebben daarnaast ook een triagecentrum opgericht in een sporthal, nadien verhuisde die post naar een leegstaand gebouw van een woonzorgcentrum.”

Luc Vleugels (burgemeester Heist-op-den-Berg): “Wij hebben vanaf het begin van corona een stevige structuur opgezet. Verschillende elementen maakten deel uit van deze structuur: de gemeentelijke administratie die als een soort ‘oorlogskabinet’ functioneerde, een multidisciplinaire veiligheidscel, een coronacollege, diverse werkgroepen, enzovoorts. We hebben ook veel aandacht voor de psychologische ondersteuning van de bevolking. Voorts ondersteunen we de plaatselijke middenstand en horeca zowel met de mogelijkheid om terrassen uit te breiden als met begeleiding rond de implementatie van de coronamaatregelen.”

Luc_Vleugels_Burgemeester_Heist_op_den_Berg

Mix van grote en kleine bedrijven

STERCK. Kan u een korte schets geven van het economisch landschap in uw gemeente: welke sectoren zijn goed vertegenwoordigd?

Luc Vleugels: “Wij hebben een ruime mix van economische activiteiten met onder meer industrie, kmo’s, kantoren, detailhandel en horeca. Sommige sectoren zijn ruim vertegenwoordigd zoals de transportsector, chemie en cosmetica.”

Gwendolyn Rutten: “Wij zijn druk bezig met de heraanleg van het bedrijventerrein Nieuwland. Alles start met de reorganisatie van de waterhuishouding, nadien volgt ook de bovenbouw om tot een duurzame invulling van het bedrijventerrein te komen. We doen dit niet alleen, maar schakelen een aantal partners in. Het is de bedoeling om de kwaliteit te verhogen op een gefaseerde manier. Daarbij spreken we onder meer over nieuwe fietspaden en de heraanleg van de ‘Duracell-rotonde’ als toegangspoort tot het bedrijventerrein. Op het vlak van duurzame energie hebben we nog een lange weg af te leggen. Tijdens deze legislatuur wensen wij een inhaalbeweging te maken.”

STERCK.  Zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande industrie- en kmo-zones?

Gwendolyn Rutten: “Voor verschillende ondernemingen die zich nog wensen te vestigen in Aarschot hebben wij goed nieuws: De KMO-site Witte Molen werd reeds uitgebreid met extra KMO-units. Wegens grote vraag wordt het RUP ‘Witte Molen’ verder uitgebreid. Bijkomend hopen we op een spoedige uitbreiding van ons bedrijventerrein Nieuwland met enerzijds de ontwikkeling van de bestaande uitbreiding en anderzijds de ontwikkeling van de Kop van Nieuwland. In de Kop van Nieuwland – gelegen achter het station – beogen we een kwalitatieve invulling met optimale functieverweving. Ook is er nog een uitbreiding van het bedrijventerrein gelegen tussen de Betekomsesteenweg en de Demer goedgekeurd. Hier zullen we een combinatie creëren van wonen en bedrijfsactiviteiten, voor kleinere bedrijven.  Als deze locaties zijn in totaal bijna 20 hectare bedrijfsgronden die in de steigers gaan staan op een strategische plek kort bij ons station.”

Door de voltooing van de oostelijke rondweg en de vrachtverkeersroute ontlasten wij Heist-Centrum en alle omliggende gemeenten. 

Luc Vleugels: “Wij beschikken over 200 hectaren in geclusterde bedrijventerreinen, die evenwel nog niet allemaal bezet zijn. Er is met andere woorden nog wel ruimte voor nieuwe bedrijven. Aan sommige delen van de bedrijventerreinen zijn nog ontsluitingswerken nodig. Theoretisch kunnen de geclusterde bedrijventerreinen uitbreiden tot in totaal 225 hectaren, waarvan er 10 meteen kunnen aangesneden worden. Daarnaast beschikken we nog over 75 hectaren versnipperde bedrijvenzones, voornamelijk ingevuld - via een RUP - voor zonevreemde ondernemingen. Er is momenteel vooral vraag naar kleinere bedrijfsterreinen van circa 2500 m2, wat stedenbouwkundig niet evident is.”

Uitdagingen

STERCK. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het niveau van de lokale economie?

Luc Vleugels: “Ons centrum is nog steeds zeer aantrekkelijk, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten. Vanuit onze visie en concept horen horeca en kleinhandel thuis in het centrum. We hebben een duidelijke visie over baanwinkels, één ervan is het beperken van kleinhandelsactiviteiten langs de N10. Met onze kern willen we ogen als een dorp maar bekoren als een kleine stad. In onze visie spelen kunst en cultuur een belangrijke rol als bindmiddel. Heist-op-den-Berg bruist: alleen al tussen juni en september vinden er meer dan 150 evenementen plaats. Op die manier beschikken we over een bovenregionale aantrekkingskracht.”

Gwendolyn Rutten: “Voor het coronatijdperk waren we aan een stevige opgang bezig. Heel veel panden in de binnenstad worden vernieuwd. Eén van de eerste zaken die we hebben gerealiseerd, was de aanpassing van de rijrichtingen, We hebben dat op een moderne manier uitgevoerd door een koppeling van fietsstraten aan ’30 km per uur in de binnenstad’ wat uiteindelijk resulteerde in een betere bereikbaarheid. Op die manier hebben we nieuwe investeerders kunnen aantrekken.”

Gwendolyn_Burgemeester_Aarschot

Werkgelegenheid

STERCK. Op welke manier stimuleert uw gemeente de werkgelegenheid in eigen streek?

Gwendolyn Rutten: “Aarschot doet het goed wat betreft de werkgelegenheid. Samen met de andere steden in het Hageland hebben we nauwe contacten met onder meer VOKA, Unizo en VDAB. We zijn ook vaak present op jobbeurzen. Eén van onze prioriteiten is een betere afstemming van de scholen op de lokale arbeidsmarkt, duaal leren zou in onze visie daarbij meer aandacht moeten krijgen.” 

Luc Vleugels: “Wij trachten het de werkgevers zo aangenaam mogelijk te maken. Dat heeft te maken met een vlotte dienstverlening, met een stevig uitgebouwd loket lokale economie, we zorgen voor een zeer lage drempel voor ondernemers, enzovoorts. Niet onbelangrijk: wij heffen geen enkele ‘pestbelasting’ in Heist-op-den-Berg.”

Mobiliteit

STERCK. In hoeverre is mobiliteit een belangrijk punt in uw gemeente?

Luc Vleugels: “Mobiliteit is vanzelfsprekend een voornaam issue. We liggen dan wel in het midden van de Vlaamse ruit, toch schort er het één en ander op het vlak van bereikbaarheid via de grote wegen. Een oplossing hiervoor is de voltooiing van de oostelijke rondweg - met ontsluiting naar de E313 - voor het realiseren van onze kernontwikkelingsplannen. Door de oostelijk rondweg en de vrachtverkeersroute ontlasten wij Heist-Centrum en alle omliggende gemeenten. Bovendien gaan we het profiel van de N10 helemaal hertekenen, waarbij we een cluster zullen maken van de retailzaken.”

Wij zijn druk bezig met de herontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwland. 

Gwendolyn Rutten: “Aarschot heeft een A-locatie qua mobiliteit. Naast de ligging aan de E314 is er vanuit het station een rechtstreekse verbinding met Brussel, Leuven, Antwerpen en Hasselt. In de binnenstad en op de bedrijventerreinen zetten we sterk in op een fietsvriendelijke infrastructuur. Er is bovendien een denkpiste om in de buurt van de autostrade een carpoolparking aan te leggen. In ieder geval: we zijn zeer ambitieus om van mobiliteit een troef te maken in plaats van het te beschouwen als een probleem.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels