Waarom nog investeren in 2020?
Patrick Fonteyn Fiduciaire Cornelis & Budts

Waarom nog investeren in 2020?

Vraag & Antwoord - Fiduciaire Cornelis & Budts

Relance van de economie

Om te vermijden dat kmo’s en zelfstandigen omwille van de coronacrisis hun geplande investeringen zouden schrappen of uitstellen, besliste de federale regering in juni tot een eenmalige verhoging van de investeringsaftrek tot 25 %.

Nog investeren in 2020 loont

Ondernemingen die tussen 12 maart en 31 december 2020 investeren, kunnen naast de afschrijvingen, 25 % van deze investeringen in mindering brengen van hun belastbaar resultaat. Het overschot aan investeringsaftrek van 2019 dat fiscaal niet afgetrokken kan worden, is bovendien twee jaar overdraagbaar (i.p.v. één jaar).

Van 20 % via 8 % naar 25 %

In 2018 en 2019 bedroeg het percentage van de aftrek nog 20 %. Wel zijn er ook nog bijzondere tarieven om investeringen in specifieke vaste activa (beveiliging, milieuvriendelijke investeringen, octrooien ...) aan te moedigen.

Voor 2020 is de algemene investeringsaftrek evenwel terug gedaald naar het tarief van 8 %. Maar als economische relancemaatregel wordt het tarief dus tijdelijk opgetrokken naar 25 %.

Voorwaarden

Zelfstandigen, vrije beroepers en ‘kleine’ vennootschappen kunnen de investeringsaftrek inroepen voor investeringen in

  • materiële - en immateriële vaste activa, afschrijfbaar over minstens drie jaar
  • die tijdens het jaar of het boekjaar in België in nieuwe staat worden verkregen of tot stand worden gebracht 
  • en die uitsluitend worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Wat een kleine vennootschap is, staat te lezen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief btw: 9 miljoen euro
  • balanstotaal: 4,5 miljoen euro

Men gaat pas van klein naar groot als de overschrijding zich twee jaar na elkaar voordoet. De bedragen moeten eventueel op geconsolideerde basis bekeken worden.

Overdraagbaarheid

Is er in het jaar van de investering onvoldoende winst, dan is het aftrekbaar bedrag van de investeringsaftrek overdraagbaar. Zelfstandigen en vrije beroepers kunnen die sommen onbegrensd in de tijd overdragen.

Vennootschappen kunnen slechts één jaar overdragen, daarna gaat het saldo verloren. Bij wijze van uitzondering wordt de investeringsaftrek voor investeringen, gedaan in 2019, twee jaar overdraagbaar. Heeft men in 2019 onvoldoende winst, dan zou men de aftrek in 2020 volgens de gewone regel alsnog kunnen toepassen. Maar omdat de kans door de coronacrisis mogelijk groot is dat ook in 2020 onvoldoende winst zal gegenereerd worden, mag het saldo aan ongebruikte investeringsaftrek van 2019 nog een keer extra, dus tot in 2021 overgedragen worden. Dit is wel eenmalig en enkel voor de investeringsaftrek van 2019 van toepassing. Na 2021 gaat het eventuele saldo van deze investeringsaftrek ook definitief verloren. 

Deze expertise werd aangeboden door Fiduciaire Cornelis & Budts

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels