Elkaar de hand reiken
Stefaan Van Thielen
& Wim Voss
Mechelen Industriezones

Elkaar de hand reiken

Regio - Mechelen Industriezones

Met haar centrale ligging in Vlaanderen kent Mechelen heel wat bedrijvigheid, waarbij de industriezones Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid het meest gekend zijn. Ook rond de nieuwe stationsomgeving beweegt er wat met een forse opwaardering van bedrijvenzone Ragheno. De aanwezige bedrijvenverenigingen zijn alvast enthousiast om de uitdagingen verder aan te pakken. Stefaan Van Thielen is al sinds 2013 voorzitter van de vzw Industrie Mechelen-Noord, terwijl Wim Voss nog maar in 2020 de fakkel van voorzitter van de vzw Bedrijven Mechelen-Zuid overnam.

STERCK. Stefaan Van Thielen en de vzw Industrie Mechelen-Noord lijken al eeuwig verbonden met het Mechelse bedrijfsleven?

Van Thielen: “We zijn met onze vzw Industrie Mechelen-Noord al 25 jaar actief om de gemeenschappelijke belangen te verdedigen, de gemeenschappelijke noden te realiseren en om te netwerken. Zelf ben ik in 2013 voorzitter geworden. Terwijl het zwaartepunt eerst bij de raad van bestuur lag, waar vragen van bedrijven en aandachtspunten besproken werden, kunnen we sinds enkele jaren rekenen op Quares. Zij staan in voor het parkmanagement en zorgen dus voor heel wat administratieve zaken en de uitvoering van bepaalde projecten.”

Regio_Industriezones_Stefaan_Van_Thielen_Wim_Voss

STERCK. Wim Voss, bij de vzw Bedrijven Mechelen-Zuid ben jij recent met heel wat ambitie gestart als nieuwbakken voorzitter?

Voss: "In verhouding tot de 120 bedrijven die lid zijn van de vzw in Mechelen-Noord, is een ledenaantal van 30 voor Industrie Mechelen-Zuid op dit moment nog redelijk beperkt. Het gaat ook voornamelijk om grote bedrijven, waardoor de kleinere zich niet echt vertegenwoordigd voelen. Toen ik bijna een jaar geleden gecontacteerd werd om voorzitter te worden, heb ik de ambitie uitgesproken hier iets aan te doen. In de eerste plaats moet iedereen meetellen en moet het ledenaantal omhoog. Daarnaast is het ook mijn ambitie om figuurlijke bruggen te bouwen naar Mechelen-Noord en naar de stad.”

Van Thielen: “Noord is van onderuit gegroeid, en dat is veel eenvoudiger voor de betrokkenheid en directe contacten.”

Voss: “Zuid is artificieel gecreëerd en dat voel je vandaag. We willen er in de toekomst meer echte ondernemers vanuit verschillende sectoren en bedrijven bij betrekken.”

STERCK. Noord en Zuid met de stad die daartussen ligt, hoe proberen jullie toch samen te werken?

Van Thielen: “We zijn twee aparte bedrijventerreinen, maar als er ideeën zijn waarrond we kunnen samenwerken, dan doen we dat graag. Zo zijn er ook al een aantal concrete voorbeelden.”

Voss: “Net zoals ieder bedrijf heeft ook ieder bedrijventerrein specifieke problemen en uitdagingen. Waar we een kans zien, willen we ze heel graag samen aanpakken. Ik denk bijvoorbeeld aan het samen organiseren van bepaalde activiteiten of events.”

Van Thielen: “We hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ook reeds samen een lokaal memorandum gemaakt met Noord en Zuid. En bepaalde punten uit die nota zijn al aangepakt. Dus samenwerken loont zeker.”

STERCK. En er is goed nieuws voor de dynamiek, want Zuid gaat zich versterken?

Voss: “Met de nieuwe ontwikkeling achter het station in Mechelen, stelde zich de vraag of daar een aparte bedrijvenvereniging voor nodig was. Dat gaan we dus niet doen. De bedrijven van Ragheno gaan mee vertegenwoordigd worden door Zuid, waardoor er potentieel 120 bedrijven van het businesspark bijkomen. Het zal daarom van groot belang zijn om onze vereniging een goede dynamiek te geven. Er moet voldoende interactiviteit met de leden zijn, waardoor ze zich niet de vraag moeten stellen wat wij doen. Onze vzw Bedrijven Mechelen-Zuid moet een dynamische partner worden.”

We zijn twee aparte bedrijventerreinen, maar als er ideeën zijn waarrond we kunnen samenwerken, dan doen we dat graag

Samenwerking met de stad

STERCK. De stad Mechelen streeft naar een nauwe samenwerking met beide bedrijfsverenigingen. Ervaren jullie dat ook zo?

Van Thielen: “Absoluut, maar het is een inspanning en werk van twee kanten. Zo rijden wij samen met de schepenen van economie en mobiliteit om de twee jaar met de fiets rond op het industrieterrein Noord om concrete zaken te bekijken en te bespreken. We stellen daar dan ook de nodige dossiers rond samen. Met de stad hebben we ook de afspraak dat dossiers met een impact voor bedrijven of de industriezone worden teruggekoppeld naar de bedrijven.”

Voss: “In het verleden zijn die initiatieven er niet geweest in Zuid. Ik ben dus goed aan het luisteren om te zien wat we kunnen leren van Noord.”

Van Thielen: “Voor bedrijven zijn soms ook kleine dingen interessant, die via een goed overleg met de stad eenvoudig kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld het verplaatsen van een glascontainer, waardoor fietsers niet meer lekrijden, of een parkeerverbodspaal verplaatsen voor een beter zicht … Die concrete zaken worden dan voorbereid met een dossier en er wordt een voorstel overgemaakt aan de stad. Je moet ook zelf met een oplossing durven komen.”

Voss: “Onze verenigingen moeten een soort denktank zijn. Dat is in het voordeel van iedereen.”

Van Thielen: “Ik wil trouwens benadrukken dat we dankzij die goede samenwerking met de stad en onze parkmanager Quares al heel wat projecten samen gerealiseerd hebben, zoals de oprichting van een BIN-Z. Dat buurtinformatienetwerk is specifiek voor bedrijven. Er is geen veiligheidsprobleem, maar dat betekent niet dat we er geen aandacht aan moeten besteden.”

STERCK. In welke mate is het voor bedrijven een voordeel om in Mechelen gevestigd te zijn?

Voss: “De locatie langs de E19 en de ligging tussen Antwerpen en Brussel is echt wel een voordeel voor veel bedrijven. Bovendien kennen we een zeer vlotte bereikbaarheid dicht bij de luchthaven en de haven.”

Van Thielen: “We hadden met Bart Somers de beste burgemeester ter wereld, waarbij Mechelen ook heel wat prijzen heeft binnengehaald. Dit is ook voor onze bedrijven belangrijk, want onze stad en regio heeft mede daardoor een sterke internationale uitstraling.”

Voss: “Mechelen is nog altijd een stad op mensenmaat en ook dat wordt enorm geapprecieerd.”

Parkmanager Quares

Sinds 2012 staat Quares in voor het parkmanagement op Mechelen Noord, en nadien ook op Mechelen Zuid. Voordien beheerden de bedrijven op Mechelen Noord hun vzw zelf, grotendeels met behulp van enkele administratieve medewerkers van deelnemende bedrijven. Sinds kort heeft Stephanie Van den Eynde de taak van parkmanager overgenomen van Kirsten Dejaegere. Als duurzaam parkmanager staat Quares in voor het dagelijks beheer en de opvolging van gemeenschappelijke diensten en voorzieningen op de bedrijventerreinen. Quares staat voor Quality Real Estate Services. Stephanie Van den Eynde: “Vandaag heeft Quares het hele parkmanagement in handen, inclusief de administratie rond de vzw, zowel bij Mechelen-Noord als Mechelen-Zuid. Dit betekent onder meer ook dat ik aan de slag ga met ideeën van het bestuur en de bedrijven en mee zorg voor de praktische en organisatorische uitwerking van concrete projecten.” Quares staat als parkmanager centraal, maar werkt steeds nauw samen met de betrokken bedrijven, investeerders, overheden en andere relevante stakeholders.

Vlot op bestemming

STERCK. De bereikbaarheid is goed, maar toch is mobiliteit al vele jaren één van de heikele punten?

Van Thielen: “We hebben al een aantal mobiliteitsproblemen proberen op te lossen door er dossiers rond op te stellen en met oplossingen te komen. Over de superknoop aan de N16 en afrit Mechelen-Noord hebben we met een drone een analyse gemaakt en voorstellen aan Agentschap Wegen en Verkeer bezorgd. Zo was het ook met DHL op onze industriezone een drukke bedoening. Met de invoering van enkelrichtingverkeer is dat probleem eenvoudig opgelost.”

STERCK. In welke mate betrekken jullie de bedrijven daarbij?

Van Thielen: “In 2019 hebben wij samen met POM Antwerpen een mobiliteitsstudie gedaan rond bereikbaarheid. Aan die Mobiscan hebben 26 bedrijven van Noord deelgenomen. Daaruit blijkt dat 59% van de werknemers zich met de eigen wagen naar het bedrijf verplaatst, 18% met de bedrijfswagen, 11% met de fiets en 5% carpoolt. Daarmee ligt het autogebruik (77%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (68%), terwijl slechts 16% van de werknemers in Mechelen woont en 18% in een buurgemeente. 54% woont zelfs binnen een straal van 15 km van het werk. De bedoeling is om met deze resultaten aan de slag te gaan in een werkgroep mobiliteit, maar door corona is dat voorlopig uitgesteld.”

Voss: “Specifieke punten rond mobiliteit en andere speerpunten bij bedrijven bevragen, is op Zuid veel te weinig gebeurd. We hebben te weinig geluisterd naar onze bedrijven. Daar moeten we onze lessen uit trekken.”

STERCK. De problematiek van geparkeerde vrachtwachtwagens is een ander heikel thema. Zij zorgen voor heel wat overlast?

Van Thielen: “Er staan inderdaad heel wat vrachtwagens op Noord, voornamelijk Bulgaren die er samentroepen. Vaak zijn het onderaannemers van onderaannemers. Er is niet veel zwerfvuil, maar we hebben ook al zeer concrete voorstellen gedaan aan de stad. Het blijft moeilijk. Op kosten van onze vzw hebben we bijvoorbeeld een toiletcabine voorzien, aangezien die mensen geen sanitair hebben.”

Voss: “In Zuid speelt deze problematiek minder, die staan bij ons meer apart. Dit maakt ook dat het minder als overlast ervaren wordt.”

STERCK. Er blijven dus nog heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit?

Voss: “De bewegwijzering op Zuid is echt nog wel een probleem, waardoor heel wat bezoekers de weg niet vinden of verloren rijden. Het is nu het moment om onze stem te laten horen.”

Van Thielen: “Op vlak van bewegwijzering hebben wij op Noord al een hele weg afgelegd, maar mobiliteit blijft een belangrijk topic.”

Voss: “De mobiliteit evolueert ook. Zo is er de uitbreiding op Ragheno, waar in de stationsomgeving volop aan het mobiliteitsgegeven wordt gewerkt. We moeten dit dus goed opvolgen naar de toekomst toe.”

Van Thielen: “Qua mobiliteit is ook veel afhankelijk van hoe het coronaverhaal gaat evolueren. Gaan we bijvoorbeeld ook meer thuiswerk krijgen na corona? Dat zal zijn impact hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit.”

Regio_Industriezones_Stefaan_Van_Thielen_Wim_Voss

Duurzaam toekomstverhaal

STERCK. Zijn er naast mobiliteit nog andere speerpunten waaraan jullie willen werken?

Van Thielen: “Wij hebben in het verleden al heel sterk ingezet op de inrichting van het bedrijventerrein, maar we zullen ook in 2021 blijven hameren op de groenvoorziening. Zo hebben we 15 jaar geleden de gouden boom-wedstrijd gehad, met een impact op de voortuinen van bedrijven. Op de centrale rotonde is een monument geplaatst: het fabriekske.”

STERCK. Dat duurzame karakter van het bedrijventerrein is ook iets waar jullie samen aan willen werken?

Van Thielen: “Dankzij parkmanager Quares is er nu het project Start2Share op Noord en Zuid. De bedoeling is daarbij dat bedrijven meer materiaal gaan delen. Via het deelplatform, dat aangepast wordt aan de noden van het bedrijventerrein, kunnen bedrijven dus toestellen, diensten, lokalen … gaan delen met anderen.”

Ruimte om te ondernemen

STERCK. Als we die troeven en voordelen horen, moeten er toch heel wat bedrijven zich in Mechelen willen vestigen?

Voss: “Mechelen heeft niet veel open gebied voor extra bedrijvigheid. Nu is er wel de uitbreiding op Ragheno, maar nadien is het koffiedik kijken waar dit nog kan.”

Van Thielen: “Een oplossing is samenwerken. Zo zijn er op Noord bijvoorbeeld contacten tussen bedrijven om de beschikbare ruimte anders in te richten. Continental heeft zo een deel van zijn terrein ter beschikking gesteld aan Van Dievel Transport. We moeten als ondernemers ook creatief leren omgaan met de beschikbare ruimte.”

Voss: “Alleen is daar soms de overheid voor nodig, maar daarover mogen we in Mechelen niet veel klagen. Er is een goed contact en een goede samenwerking.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels