Gespreide belasting meerwaarde of schadevergoeding?
Jan Lambregts Lambregts & Co

Gespreide belasting meerwaarde of schadevergoeding?

Vraag en antwoord - Lambregts & Co

Wanneer binnen het boekjaar een meerwaarde wordt gerealiseerd op immateriële of materiële vaste activa, worden deze meerwaarden normaal aangenomen als winst van dat boekjaar. Deze meerwaarden kunnen echter ook gespreid belast worden als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

  1. De totale verkoopprijs (en dus niet enkel de meerwaarde) moet worden herbelegd in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.
  2. De herbelegging moet gedaan worden binnen de 3 jaar vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de meerwaarde is verwezenlijkt. Wanneer wordt herbelegd in een gebouwd onroerend goed, een vaartuig of vliegtuig (telkens voor beroepsdoeleinden!), bedraagt de herbeleggingstermijn 5 jaar.
  3. Bij de aangifte in de inkomstenbelastingen moet een opgave gevoegd worden waarin de herbelegging gespecifieerd wordt.
  4. Het actief bestanddeel waarop de meerwaarde wordt gerealiseerd moet minstens 5 jaar voor de vrijwillig gerealiseerde meerwaarde aanwezig zijn.

Indien niet wordt herbelegd op de wijze en binnen de termijn zoals hiervoor gesteld, wordt de meerwaarde of het nog niet belaste gedeelte hiervan, beschouwd als een belastbaar inkomen van het boekjaar waarin de herbeleggingstermijn verstreken is. Op dat moment zijn nalatigheids-
intresten verschuldigd.

Een voorbeeld

Een vennootschap koopt in 2008 een gebouw voor 350.000 EUR, waarvan 100.000 EUR voor de grond en 250.000 EUR voor het gebouw. Het gebouw wordt afgeschreven over 30 jaar.

In 2015 wordt dit gebouw verkocht voor 450.000 EUR. De boekwaarde bedraagt dan 100.000 EUR (grond) + (250.000 EUR – 58.331 EUR afschrijvingen) = 291.669 EUR. De meerwaarde bedraagt 158.331 EUR. Aan het normale tarief van 33,99% zou hiervoor een belasting moeten betaald worden van 53.816 EUR.

De gespreide belasting is een vrije keuze en dus geen verplichting. Indien in dit geval voor de gespreide belasting wordt gekozen, heeft men 3 of 5 jaar tijd om een herbelegging te doen in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa van 450.000 EUR. Hou er rekening mee dat een nieuw onroerend goed aankopen van 450.000 EUR dus niet voldoende zal zijn. De meerwaarde wordt dan gespreid belast a rato van het afschrijvingsritme van de herbelegging. Op deze manier moet de verschuldigde belasting niet in één keer vereffend worden en kan de taxatie dus uitgesteld worden. Een goede begeleiding hierin is dus van het grootste belang, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels