Lusten en lasten van de Gentse haven
Joeri De Maertelaere Burgemeester Evergem

Lusten en lasten van de Gentse haven

Regio - Burgemeester Evergem

De bevolking van Evergem heeft een belangrijk deel van haar welvaart te danken aan de nabijheid van North Sea Port. Die zorgt evenwel niet alleen voor lusten, maar ook voor lasten. Het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeente is dan ook één van de topprioriteiten van de bestuursploeg onder leiding van Joeri De Maertelaere (N-VA), die aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester bezig is.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalden burgemeester Joeri De Maertelaere (5131 voorkeurstemmen) en zijn partij N-VA (39 procent en 14 zetels op 33) een monsterscore in Evergem. Hij koos ervoor om de bestaande coalitie met N-VA en CD&V verder te zetten. Beide partijen werkten samen een uitgebreid meerjarenplan uit.

Laat ons inzetten op sterke, slagkrachtige gemeenten en schaf meteen ook de provinciebesturen af.

STERCK. Welke zijn de hoofdpunten van dat plan?

Joeri De Maertelaere: “Evergem is een welvarende gemeente, onder meer dankzij de aanwezigheid van de haven van Gent. Heel wat van onze inwoners verdienen goed hun boterham in de kanaalzone en die koopkracht is dan weer goed nieuws voor onze lokale handelaars. Als gemeentebestuur willen we de lusten van de haven en de kanaalzone maximaliseren, maar tegelijk ook de overlast beperken. Eén van onze prioriteiten is het verbeteren van de leefbaarheid van onze kanaaldorpen Rieme, Doornzele en Kerkbrugge-Langerbrugge. Daarnaast hebben we de middelen voor veiligheid substantieel verhoogd, door bijvoorbeeld te investeren in camerabewaking. Het nieuwe bestuur wil de open ruimte vrijwaren door het schrappen van 150 hectare woonuitbreidingsgebied en gaan we volop investeren in fietspaden.”

Koppelingsgebieden

STERCK. Hoe willen jullie de leefbaarheid van de kanaaldorpen verbeteren?

De Maertelaere: “We willen dat in de eerste plaats doen door de realisatie van enkele honderden hectare aan koppelingsgebieden. Dat zijn groene buffers die we samen met andere overheden aanleggen tussen woongebieden en de industrie in het havengebied. Deze koppelingsgebieden vormen ook de ideale locatie voor de aanleg van extra wandel- en fietspaden. Richting Belzele vormt het recent aangeplante Heermeerspark (23 hectare) een groene, recreatieve buffer tussen het bedrijventerrein Durmakker en de nieuwe verkavelingen. Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn twee andere belangrijke thema's voor onze gemeente. Met de omvorming van de R4-West wil het Agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid en de doorstroming verbeteren. Het gaat om een belangrijk dossier, met een tijdshorizon van zeven tot acht jaar. Concreet gaat het agentschap op ons grondgebied zes gelijkgrondse kruispunten aanpakken. Het gemeentebestuur heeft ervoor geijverd om eerst de fietsbruggen over de R4 aan de Hoogstraat en de Walgracht te realiseren. We zijn blij dat het Vlaams Gewest onze visie heeft gevolgd. Het einddoel bestaat erin om zoveel mogelijk vracht- en doorgaand verkeer uit onze dorpskernen te houden.”

Evergem in cijfers
  • 54,2% aantal jobs t.o.v. bevolking op beroepsactieve leeftijd in 2018
  • 72,9% aantal werkenden t.o.v. bevolking op beroepsactieve leeftijd in 2018
  • 2.929 ondernemingen 2020
  • 35.628 inwoners 2020

STERCK. Voor deze legislatuur voorziet het bestuur maar liefst 62 miljoen aan investeringen.

De Maertelaere: “Dat is inderdaad een indrukwekkend pakket. Ik wil wel benadrukken dat we alles gaan doen zonder belastingverhogingen en zonder de financiële gezondheid van de gemeente in gevaar te brengen. Met een gemeentelijk aandeel van 7 miljoen euro is de dorpskernvernieuwing van Rieme één van de grootste projecten. Daarnaast investeren we ook in een nieuw zwembad, een nieuw woonzorgcentrum en een nieuwbouw voor de gemeenteschool van Evergem.”

STERCK. Wat kunnen de ondernemers van het lokale bestuur verwachten? Is er bijvoorbeeld nog ruimte om te ondernemen?

De Maertelaere: “Zeker en vast. Op het grondgebied van onze gemeente zijn ongeveer 300 hectare voor bedrijventerreinen bestemd en er is momenteel ook nog ongeveer 150 hectare aan nieuwe terreinen beschikbaar. Het gaat onder andere om terreinen op het regionaal bedrijventerrein Rieme-Noord (25 hectare), Havengebied Kluizendokken (100 hectare) en Havengebied Grote Nest (21 hectare). Op Rieme-Noord ontwikkelt Veneco momenteel ook een lokaal bedrijventerrein van 10 hectare.”

Terrassenplan

STERCK. Corona heeft veel schade aangericht, ook bij ondernemers en zelfstandigen. Welke maatregelen heeft de gemeente Evergem voor die groep genomen?

De Maertelaere: “In de aanvangsfase van de coronacrisis heeft het gemeentebestuur grote inspanningen geleverd om beschermingsmateriaal te zoeken voor onze zorgberoepen. Om onze lokale economie te ondersteunen, hebben we daarna heel wat initiatieven genomen. We investeerden 400.000 euro in een 'Warm Evergem'-bon die inwisselbaar is bij 250 lokale handelaars. Voor onze horecazaken werkten we een terrassenplan uit, waarbij ze de kans kregen om terrassen op te bouwen op het openbaar domein zonder dat ze daarvoor belasting moesten betalen. Bij de inrichting van het vaccinatiecentrum Hoge Wal hebben we zoveel als mogelijk beroep gedaan op onze lokale ondernemers.”

Evergem_Joeri_De_Maertelaere_Burgemeester_Evergem

STERCK. De Vlaamse overheid dringt aan op gemeentelijke fusies. In Evergem is het op dat vlak windstil...

De Maertelaere: “Met zijn bijna 36.000 inwoners heeft Evergem de ideale schaalgrootte. Het is als burgemeester nog mogelijk om voldoende bereikbaar te zijn voor de inwoners en om voeling te houden met alle dorpskernen. Aan de andere kant zijn we sterk genoeg om in een complexe, snel evoluerende samenleving de vele extra opdrachten die de hogere overheden naar de lokale besturen doorschuiven, op een kwalitatieve manier uit te voeren. Concrete fusieplannen zijn er op vandaag niet, maar stel dat de Vlaamse overheid wil evolueren naar grotere gemeenten met minstens 50.000 inwoners, is Assenede onze voorkeurpartner. Op dit moment werken we al prima samen voor de politie- en brandweerzone en recent ook voor het vaccinatiecentrum.”

STERCK. De Vlaamse regering maakt ook werk van regiovorming. Zo bakende ze dertien referentieregio's af met als ultieme doel het aantal mandaten te verminderen en de verrommeling tegen te gaan. Hoe kijkt u naar deze plannen?

De Maertelaere: “Persoonlijk vind ik dit een slag in het water. Het risico bestaat dat dit in plaats van een vereenvoudiging uiteindelijk zal neerkomen op een extra bestuurlijk niveau met eigen personeel en nog meer verrommeling. In ons land hebben we op dit moment al een veel te logge overheid met te veel structuren, teveel politieke mandatarissen, teveel overheidspersoneel en teveel apparaatskosten. Laat ons inzetten op sterke, slagkrachtige gemeenten en schaf meteen ook de provinciebesturen af.”

STERCK. In de nationale politiek zijn er op zijn zachtst gezegd af en toe spanningen tussen CD&V en N-VA. Hoe verloopt de samenwerking in Evergem?

De Maertelaere: “Lokaal ben ik actief sinds 2001: eerst als schepen, vanaf 2013 als burgemeester. In de periode 1999 tot 2012 deed ik kabinetservaring op als raadgever van de ministers Sauwens, Van Grembergen en Bourgeois.”

Toerisme

Het kasteel van Wippelgem, met zijn kasteelpark van 27 hectare, is één van de belangrijkste toeristische troeven van Evergem. “Al in 2008 kocht de gemeente het domein met het hoofdgebouw in neoclassicistische stijl. Het bestuur ontvangt er de jubilarissen en trouwers. Evergem heeft ook heel wat groene recreatie te bieden, waar het onder andere fijn is om te fietsen en te wandelen. De koppelingsgebieden in de kanaaldorpen en het Heermeerspark in Belzele zijn daar goede voorbeelden van.”

“Als we beide niveaus vergelijken, dan spelen op het lokale niveau partijpolitiek en politieke stratego veel minder dan op het nationale niveau. De belangrijkste opdracht van een burgemeester is mensen doen samenwerken; bruggen bouwen tussen de gemeente en andere overheden, tussen de gemeente en haar inwoners, maar zeker ook tussen gemeentelijke diensten en mandatarissen. Binnen een lokaal bestuur is een sterke interne organisatie noodzakelijk. Als mandataris moeten we voldoende vertrouwen, ruimte en kansen geven aan betrokken medewerkers. Lokale politiek gaat over mensen, veel minder over ideologie.”

“In Evergem loopt de samenwerking tussen N-VA en CD&V zeer vlot. We kunnen veel realiseren. Een ruime meerderheid van 23 zetels op 33 zorgt voor een stabiel politiek klimaat. Nationaal vind ik het jammer dat sinds de kartelbreuk de verstandhouding tussen N-VA en CD&V zo moeizaam verloopt. Sociologisch hebben we nochtans grotendeels dezelfde, brede achterban. Ik durf het de Vlaamse grondstroom noemen. Samen zouden we ook nationaal meer kunnen realiseren.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels