Fiscaalvriendelijk winsten maken.
Gert Engelen

Fiscaalvriendelijk winsten maken.

Vraag & Antwoord: Went Fiduciare

Eén van de nieuwe Di Rupo-maatregelen houdt in dat bij de stopzetting van uw vennootschap de opgebouwde spaarpot zal worden belast aan 25 procent. Vandaag is dit 10 procent.  Snel handelen is dus de boodschap.  Blijft de vennootschap bestaan, dan is er gedurende een beperkte periode de mogelijkheid om het huidig gunstiger tarief vast te klikken. Concreet houdt dit in dat u de spaarpot kan omzetten in fiscaal gestort kapitaal.

Wat moet u doen?

Bent u van plan uw vennootschap stop te zetten, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw boekhouder en notaris. In geval van verderzetting van de vennootschap, moet u de opgepotte winsten uitkeren als dividend om ze vervolgens terug in te brengen bij wijze van een kapitaalverhoging. Op deze uitkering wordt 10 procent belasting ingehouden. Minstens 4 jaar na de kapitaalverhoging kunt u de ingebrachte spaarpot uit uw vennootschap halen zonder enige bijkomende belasting.

Welke opgepotte winsten?

Tal van vennootschappen hebben een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar. Bovendien vindt hun statutaire jaarvergadering vaak plaats na 31 maart. In deze gevallen zullen enkel de winsten opgepot tot en met 31 december 2011 in aanmerking komen. Alleszins gelden er ook specifieke bepalingen voor vennootschappen wiens boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar of die een algemene vergadering hebben vroeger dan 1 april. Volledigheidshalve vermelden we dat de opgepotte winsten boekhoudkundig uitkeerbare reserves moeten zijn.

Snel actie ondernemen!

Zowel de dividenduitkering als de kapitaalsverhoging dienen tot stand te komen in het boekjaar dat afgesloten wordt voor 1 oktober 2014. Indien het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, heeft u uiterlijk tot eind 2013.  Bovendien dient de beslissing tot kapitaalsverhoging genomen te worden door een buitengewone algemene vergadering, hetgeen een notariële akte vereist.

Belangrijke aandachtspunten

U houdt er best rekening mee dat een kapitaalvermindering binnen de 4 jaar afgestraft wordt. Er geldt dan geen principiële vrijstelling van belasting. Binnen de eerste twee jaar na de kapitaalsverhoging wordt u belast aan een tarief van 15%, de tarieven van 10% en 5% zijn van toepassing in respectievelijk het derde en het vierde jaar.

Daarnaast eist de wetgever dat de normale dividenduitkeringen uit het verleden worden voortgezet: uw  KMO dient in het jaar van de incorporatie een even groot percentage van haar winst uit te keren als het gemiddelde van de voorbije 5 jaar.  Doet zij dit niet, dan is het verschil onderworpen aan een extra aanslag van 15 procent.

Gert Engelen

Gert Engelen is bestuurder van Went Fiduciaire (Hasselt) en Fisko-Data (Diest). Hij doceert accountancy en fiscaliteit aan de KHLim en de PXL. Het financieel welzijn van onderneming én ondernemer ligt hem nauw aan het hart.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels