Aandachtspunten voor een pop-up overeenkomst
Johan Christoffels Praktijck - Christoffels Advocaten

Aandachtspunten voor een pop-up overeenkomst

Praktijck - Christoffels Advocaten

Het pop-upconcept is bij iedereen ondertussen al bekend. Leegstaande panden worden verhuurd aan starters of tijdelijke initiatieven en dat voor een korte termijn. Tot september 2016 was daar geen specifieke juridische regelgeving rond, waardoor verhuurders noodgedwongen moesten terugvallen op de handelshuurwet en de daarin opgenomen huurtermijn van 9 jaar.

De Vlaamse regering is met het decreet ‘houdende huur van korte duur voor handel en ambacht’ tegemoet gekomen aan de noden van de markt. Bij het afsluiten van een pop-upovereenkomst is het belangrijk volgende regels in acht te nemen:

1. Huurtijd

De duur van de huur mag de duur van een geheel jaar niet bereiken. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat daarvoor een opzegging nodig is. Partijen kunnen onderling overeenkomen om de huurovereenkomst te verlengen, maar de totale duur van de huur mag ook dan niet langer zijn dan één jaar (vb. tweemaal een schriftelijk contract van vier maanden afsluiten). Indien dat toch het geval is, wordt de handelshuurwet van toepassing.

De huurder kan de huurovereenkomst ten allen tijde beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van één maand. Partijen kunnen ook onderling afspreken om de huur te beëindigen. De verhuurder kan nooit éénzijdig de overeenkomst opzeggen.

2. Kosten

Belastingen betreffende het gebouw zijn ten laste van de verhuurder. De kosten voor nutsvoorzieningen zijn ten laste van de huurder.

3. Registratie

Net zoals bij alle andere huurovereenkomsten moet ook de pop-uphuurovereenkomst geregistreerd worden. Partijen bepalen in de huurovereenkomst wie voor de registratie zorgt.

4. Verbouwingen

De huurder kan steeds ­werken laten uitvoeren. Hij moet de verhuurder hier schriftelijk van in kennis brengen voor de aanvang van de werken. De kosten van de werken mogen niet meer bedragen dan één jaar huur. De verhuurder kan van de huurder eisen dat hij voor de werken een aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Wanneer de verbouwingen zijn uitgevoerd op kosten van de huurder kan de verhuurder de verwijdering ervan vorderen bij vertrek van de huurder. Indien hij de verbouwingswerken behoudt, is hij geen vergoeding verschuldigd.

5. Overdracht van huur en onderhuur

De huurder mag niet onderverhuren of het huurcontract overdragen.

6. Verkoop

Indien het pand waarin de pop-up gevestigd is verkocht wordt, moet de nieuwe eigenaar de geregistreerde huurovereenkomst naleven en kan hij de huurder er niet uitzetten.

Indien er tussen partijen betwistingen ontstaan, is de vrederechter bevoegd van de plaats waar het ­onroerend goed gelegen is. Opgelet: deze regeling geldt enkel in het Vlaams Gewest en niet in Brussel of Wallonië.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels