De balans- en liquiditeitstest in een bv
Peter Knaepen Knafico

De balans- en liquiditeitstest in een bv

Praktijck - Knafico

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgekort WVV, voorziet in een dubbele financiële test bij uitkeringen. Omdat in het nieuwe WVV de kapitaalsvereiste is verdwenen voor een bv, voluit besloten venootschap, en we vandaag over vermogen spreken, dienen schuldeisers enige vorm van bescherming te hebben. De balanstest gaat na of in geval van liquidatie van de vennootschap alle schuldeisers, zowel op korte als op lange termijn, kunnen terugbetaald worden. Hoe hoger het vreemd vermogen ten overstaan van het totaal vermogen, zoveel te lager de solvabiliteit. Dat verhoogt het betalingsrisico bij bijvoorbeeld een dip in het economisch landschap. Over de technische berekening gaan we hier niet uitweiden, daar zal uw accountant de nodige ondersteuning bieden.

Welk deel vermogen beschikbaar?

Voortaan dient statutair bepaald te zijn welk deel van het vermogen beschikbaar is. Zo dien je er rekening mee te houden bij de omvorming van een bvba naar een bv om in de statuten te voorzien welke bestemming het bestaande kapitaal krijgt, of het beschikbaar is of niet. Het is de verantwoordelijkheid van de algemene vergadering deze test uit te voeren omdat zij bevoegd is tot de bestemming van de winst en de vaststelling van eventuele uitkeringen. Die heeft echter slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan de liquiditeit van de vennootschap heeft beoordeeld.

Liquiditeitsvereiste

Als tweede aftoetsing is er de liquiditeitsvereiste. Men mag pas overgaan tot een uitkering van winst of beschikbaar vermogen als de vennootschap - rekening houdend met de te verwachten ontwikkelingen - na uitkering nog in staat zal blijven haar schulden te betalen over een tijdspanne van ten minste 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Van groot belang is dat die beoordeling gebaseerd is op een projectie, rekening houdend met de situatie nadat de vooropgestelde uitkering is gebeurd. Het is aan het bestuursorgaan, met eventuele ondersteuning van de accountant, om een grondige oefening te maken met betrekking tot de projectie en dat in een verslag op te nemen.

Netto-actieftest voor nv

Ook voor de nv is er een netto-actieftest, die al bestond in de vorige wetgeving. Het verschil bij een nv is de minimumdrempel. Die mag niet lager zijn dan het kapitaal van de vennootschap. Wat de liquiditeitstest betreft is het voor de hand liggend dat die eveneens wordt uitgevoerd binnen de nv. Hiervoor is echter geen wettelijke verplichting opgenomen in het WVV. Die testen dienen niet uitgevoerd te worden voor een VOF of een Comm. V., omdat in die maatschapsvormen de gewone vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels