Verwerven van een enige eigen woning. Mag het goedkoper?
Christel Lambrichts Falq

Verwerven van een enige eigen woning. Mag het goedkoper?

Praktijck - Falq

www.boekhoudkantoorlambrichts.be

Om het verwerven van een enige eigen woning aantrekkelijker te maken, werden vanaf 1 januari 2020 de verkooprechten verlaagd van 10% naar 6%.

Dit gunsttarief is mogelijk voor de aankoop van de volle eigendom van een enige eigen woning (en niet het terrein) door een natuurlijk persoon.

Btw bij nieuwbouw 

Indien het gaat om de bouw van een nieuwe woning of een aankoop onder het btw-stelsel, binnen de twee kalenderjaren na het jaar van ingebruikname, dan is 21% btw verschuldigd. Sinds 1 januari 2021 is een nieuwe, tijdelijke, maatregel van kracht met betrekking tot afbraak en de wederopbouw van een privéwoning met toepassing van 6% in plaats van 21% btw. Deze maatregel om de economie terug te laten heropleven, geldt tot 31 december 2022.

Privébewoning

Diegene die in het pand zal wonen, bouwt de woning op na afbraak van een bestaand gebouw of verwerft de woning na afbraak en heropbouw door een derde.

Het op te richten pand is hoofdzakelijk bestemd als enige en eigen privéwoning.

De eigenaar dient de woning te bewonen gedurende vijf kalenderjaren, te rekenen na het jaar van de ingebruikname.  Wanneer aan deze voorwaarde niet meer voldaan is, moet het voordeel worden terugbetaald voor het lopende jaar en de overblijvende jaren van de vijfjarige periode.

De totale bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt maximum 200 m2. Enkel de bewoonbare ruimtes van minimaal 4m2 en 2m hoogte worden meegeteld. Deze ruimtes mogen voor maximaal 50% beroepsmatig gebruikt worden. Zowel op de aannemersovereenkomst als de aankoop van de woning en het bijhorend terrein is 6% btw van toepassing.

Afbraak en heropbouw

De afbraak en de wederopbouw vormen één handeling en worden gedaan door dezelfde persoon. De aard van het gesloopte gebouw is van geen belang, maar dient wel een voldoende omvang te hebben ten opzichte van de nieuwe woning. In feite dient het volledige gebouw afgebroken te worden. Om praktische redenen wordt het slopen van een gebouw waarbij de nieuwe woning niet meer op de wezenlijke elementen van het gesloopte gebouw steunt als voldoende beschouwd. Ook dient het nieuwe gebouw niet exact op dezelfde plaats gebouwd te worden als het gesloopte gebouw. Het is voldoende dat de nieuwe woning op hetzelfde kadastraal perceel staat. Bij projectontwikkeling worden vaak kadastrale percelen samengevoegd. In dit geval is het voldoende dat het nieuwe gebouw voor meer dan 50% gebouwd wordt op de vroegere bebouwde percelen.

Lopende projecten

Het verlaagd tarief van 6% btw is toepasbaar mits voorafgaandelijke verklaring bij het FOD Financiën door de bouwheer of de leverancier. Ook lopende projecten kunnen van de nieuwe maatregel genieten, voor zover de verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021.

Feitenkwestie

De toepassing van het 6% btw-tarief is vaak een feitenkwestie. Om rechtszekerheid te bekomen, kan de aanvraag van een ruling noodzakelijk zijn. Wij willen u, als accountants en adviseurs van FALQ, hierbij graag adviseren.

 Falq

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels