Wettelijke mogelijkheden voor invordering?
Eddy Pools

Wettelijke mogelijkheden voor invordering?

Vraag & Antwoord - Socius-Advocaten

Voor kleinere schulden waarvoor de invordering behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter of onder bepaalde voorwaarden ook tot de rechtbank van koophandel, en waarvan de waarde 1.860 euro niet overstijgt, bestaat er een schriftelijke procedure. Dat is de summiere rechtspleging om betaling te bevelen.

Voorwaarde is dat de vordering gestaafd is door een geschrift uitgaande van de schuldenaar. Het laten ondertekenen door de schuldenaar van een ontvangstbewijs of schulderkenning en de formulering ervan, is dan ook zeer belangrijk.

Als die voorwaarde vervuld is, moet de schuldenaar in eerste instantie per aangetekende brief worden aangemaand met ontvangstbewijs of per deurwaardersexploot om de schuld te voldoen binnen de vijftien dagen. De wet voorziet, op straffe van nietigheid, bijzondere vermeldingen die in de brief en het latere verzoekschrift, moeten worden opgenomen. 

Indien er binnen die termijn niet betaald wordt, moet, ook binnen de vijftien dagen, een verzoekschrift worden neergelegd bij de bevoegde vrederechter waarbij betaling wordt gevorderd en waarbij uiteraard ook alle door de wet vereiste stukken moeten worden gevoegd. Binnen de vijftien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift zal de vrederechter dan op basis van de voorgelegde stukken zijn beschikking uitspreken en aan de schuldeiser overmaken. 

Deze beschikking heeft dan de waarde van een verstekvonnis en kan door een deurwaarder worden betekend en uitgevoerd. De schuldenaar kan dan nog wel verzet aantekenen waarna de zaak opnieuw bij de vrederechter in een zitting wordt behandeld. Deze wijze van invordering heeft toch het voordeel dat de procedure in eerste instantie volledig schriftelijk gebeurt en dus tijd- en kostenbesparend is. 

Voor de schuldvorderingen groter dan 1.860 euro gelden de gewone gerechtelijke procedures via dagvaarding. Ook in deze procedures bestaan er tal van mogelijkheden om de afhandeling te bespoedigen.

Tenslotte is er ook nog de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarin is uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien om bij handelstransacties tussen ondernemingen en/of in relatie tot een aanbestedende overheid, een redelijke schadeloosstelling te vorderen voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

Eddy Pools

Eddy Pools
Socius-Advocaten.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels