Ontslag & outplacement- begeleiding
Kristof Krol

Ontslag & outplacement- begeleiding

Praktijck - Advocatenkantoor Maes Favoreel Krol

De invoering van het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden begin dit jaar, heeft een grote impact op het personeelsbeleid binnen uw onderneming. De belangrijkste vernieuwing is de gelijkschakeling van de opzegtermijnen voor ontslagen vanaf 1 januari 2014. We lichten hier twee andere belangrijke praktische gevolgen toe.

Motivering van het ontslag

Vanaf 1 april 2014 is de werkgever verplicht het ontslag van de werknemer schriftelijk te motiveren indien de werknemer hierom verzoekt. Deze moet dan wel minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn bij de betreffende werkgever en binnen de 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een verzoek richten aan de werkgever. Na ontvangst van dit verzoek dient de werkgever binnen de 2 maanden de concrete redenen voor het ontslag per aangetekende brief mee te delen. Als hij dat niet doet, moet hij 2 weken loon betalen als sanctie.

De werknemer die niet akkoord is met de motivering kan dit aanvechten bij de arbeidsrechtbank. Wanneer blijkt dat het ontslag “kennelijk onredelijk” is kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen tussen 3 en 17 weken loon. Onder kennelijk onredelijk ontslag wordt verstaan een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid van de werknemer of de noodwendigheden van de onderneming en waartoe nooit zou beslist zijn door een normale en redelijke werkgever. De werkgever behoudt dus een zekere beleidsvrijheid.

Het prijskaartje voor een ontslagen werknemer kan op die manier aanzienlijk oplopen. Het komt er dus op aan proactief te handelen en voldoende elementen te verzamelen om het ontslag te rechtvaardigen. De inhoud van functionerings- en evaluatiegesprekken kan hierbij een belangrijk instrument zijn. Het is ook nuttig de werknemer schriftelijk (via brief of per e-mail) te verwittigen indien er zich problemen voordoen met diens functioneren. Voorts zullen de vermelde redenen op het C4-formulier moeten overeenstemmen met de ontslagmotivering.

Uitbreiding outplacementbegeleiding

Outplacement is het geheel aan diensten en adviezen die aan een ontslagen werknemer worden verleend om deze te helpen een nieuwe job te vinden. Voorheen was outplacementbegeleiding enkel verplicht voor werknemers boven 45 jaar. Nu hebben alle werknemers die ontslagen worden met een opzegtermijn of -vergoeding van meer dan 30 weken recht op outplacement. Voor werknemers van minstens 45 jaar geldt het recht op outplacement ongeacht de duur van de opzegtermijn. 

De werkgever is steeds verplicht de outplacementbegeleiding aan te bieden. Wanneer de werknemer wordt ontslagen met een opzegtermijn van minstens 30 weken, heeft deze recht op een outplacementbegeleiding van 60 uur welke hij kan volgen tijdens zijn sollicitatieverlof. Indien de arbeidsovereenkomst wordt verbroken met betaling van een opzeggingsvergoeding wordt de outplacementbegeleiding ter waarde van 4 weken brutoloon aangerekend op de opzeggingsvergoeding.

 

Deze expertise werd aangeboden door /
Advocatenkantoor Maes Favoreel Krol

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels