Enkele interessante en niet te vergeten forfaitaire onkostenvergoedingen
Francky Godderis Fiduciaire Godderis

Enkele interessante en niet te vergeten forfaitaire onkostenvergoedingen

Praktijck - Fiduciaire Godderis

De terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever zijn zowel voor de werknemer/bedrijfsleider als de werkgever/vennootschap fiscaal interessant. Uitbetaalde onkostenvergoedingen vormen een aftrekbare beroepskost voor de werkgever of voor de vennootschap. Voor de werknemer/bedrijfsleider wordt de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever niet als loon beschouwd als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Ficheplicht

Vanaf inkomstenjaar 2022 moet op fiche 281.10 (werknemers) en fiche 281.20 (bedrijfsleiders) het effectief terugbetaalde bedrag vermeld worden. Als de onkostenvergoeding niet op fiche wordt vermeld, kan de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten voor de werkgever/vennootschap weigeren of een administratieve geldboete opleggen.

Woon-werk-verplaatsingen en beroeps-verplaatsingen met de auto

Het maximumbedrag vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing bedraagt 0,4259 EUR per km. De wagen mag geen eigendom zijn van de werkgever/vennootschap of door de werkgever gefinancierd zijn. Dit forfait bedraagt alle kosten die verband houden met de auto – nl. onderhoud, verzekering, brandstof, slijtage… Voor bedrijfsleiders kan deze onkostenvergoeding interessant zijn als de wagen in privé-eigendom blijft en de CO2-uitstoot van de wagen hoog ligt. De fiscale aftrekbaarheid van de wagen in de vennootschap is dan namelijk beperkt.

Forfaitaire onkostenvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

Voor werknemers/bedrijfsleiders die veel reizen binnen het Belgische grondgebied, kan het fiscaal interessant zijn om een forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen toe te kennen. Deze vergoeding dekt de maaltijdkosten van de bedrijfsleider en bedraagt maximum 19,99 EUR per dag (sinds 1 januari 2023). Voor een werknemer is het maximumbedrag begrensd tot 17 EUR per dag.

Ten eerste moet de verplaatsing minimaal 6 uren duren. Ten tweede mag de werkgever of een derde de maaltijdkosten niet op zich nemen. De werknemer/bedrijfsleider mag dus geen gratis maaltijd krijgen bij een klant of leverancier. Ten laatste mag de verplaatsing geen aanleiding geven tot een ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken. De werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques moet dus in mindering worden gebracht van de forfaitaire onkostenvergoeding.

Voor wie regelmatig binnenlandse dienstreizen maakt, kan maandelijks maximaal 16 maal de forfaitaire onkostenvergoeding worden toegekend.

Aanvullende dagelijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor verblijfkosten

Wie naar aanleiding van een binnenlandse dienstreis buiten zijn woonplaats moet logeren kan een aanvullende forfaitaire dagvergoeding worden toegekend. Deze vergoeding voor bedrijfsleiders bedraagt maximaal 149,99 EUR per nacht. Voor werknemers is dit bedrag begrensd tot maximum 35 EUR per nacht.

Forfaitaire onkostenvergoeding voor buitenlandse dienstreizen

Voor beroepsmatige verplaatsingen naar het buitenland kan er ook een onkostenvergoeding worden toegekend. Deze onkostenvergoeding dekt de kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven ter plaatse. De reis- en verblijfkosten, zoals de kosten van het vliegtuig en hotel, zijn niet in het forfait inbegrepen. Het is dus mogelijk die nog apart te vergoeden volgens de effectieve uitgaven, mits het voorleggen van de nodige bewijzen.

De forfaitaire dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen kan worden toegekend vanaf de werknemer/bedrijfsleider minstens 10 uur in het buitenland verblijft. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het land van verblijf en de maxima zijn vastgelegd bij ministerieel besluit.

Voor buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 dagen gelden lagere bedragen.

Forfaitaire onkostenvergoeding voor thuiswerk

Bedrijfsleiders van een vennootschap komen niet in aanmerking voor deze forfaitaire vergoeding. Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd van thuis uit werken, een onkostenvergoeding van maximum 148,73 EUR per maand toekennen. De werkgever kan ook een extra vergoeding toekennen van maximum 20 EUR per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting én een extra vergoeding van maximum 20 EUR per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur. 

Fiduciaire Godderis
f-godderis.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels