Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever
Francky Godderis Godderis Accountancy

Terugbetaling kosten eigen aan de werkgever

Praktijck - Godderis Accountancy

De terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever is zowel voor de werknemer/bedrijfsleider als de werkgever/vennootschap fiscaal interessant. Uitbetaalde onkostenvergoedingen vormen een aftrekbare beroepskost voor de werkgever of voor de vennootschap. Voor de werknemer/bedrijfsleider wordt de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever niet als loon beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ficheplicht

Vanaf inkomstenjaar 2022 moet op fiche 281.10 (werknemers) en fiche 281.20 (bedrijfsleiders) het effectief terugbetaalde bedrag vermeld worden. Als de onkostenvergoeding niet op fiche wordt vermeld, kan de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten voor de werkgever/vennootschap weigeren of een administratieve geldboete opleggen.

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto

Het maximumbedrag vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing bedraagt 0,4269 EUR per km.
De wagen mag geen eigendom zijn van de werkgever/vennootschap of door hem gefinancierd worden. Dit forfait omvat alle kosten die verband houden met de auto, met name onderhoud, verzekering, brandstof, slijtage…

Voor bedrijfsleiders kan deze onkostenvergoeding interessant zijn als de wagen in privé-eigendom blijft en de CO2-uitstoot van de wagen hoog ligt. De fiscale aftrekbaarheid van de wagen in de vennootschap is dan namelijk beperkt.

Forfaitaire onkostenvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

Voor werknemers/bedrijfsleiders die veel reizen binnen het Belgische grondgebied kan het fiscaal interessant zijn om een forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen toe te kennen.

Deze vergoeding dekt de maaltijdkosten van de bedrijfsleider en bedraagt maximum 20,39 EUR per dag (sinds 1 januari 2023). Dit bedrag is begrensd op 326,24 EUR per maand, zijnde 16 maal de dagvergoeding.

Ten eerste moet de verplaatsing minimaal zes uren duren. Ten tweede mag de werkgever of een derde de maaltijdkosten niet op zich nemen. De werknemer/bedrijfsleider mag dus geen gratis maaltijd krijgen bij een klant of leverancier. Ten laatste mag de verplaatsing geen aanleiding geven tot een ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken. De werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques moet dus in mindering worden gebracht van de forfaitaire onkostenvergoeding.

Voor wie regelmatig binnenlandse dienstreizen maakt, kan maandelijks maximaal 16 keer de forfaitaire onkostenvergoeding worden toegekend.

Aanvullende dagelijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor verblijfkosten

Wie naar aanleiding van een binnenlandse dienstreis buiten zijn woonplaats moet logeren, kan een aanvullende forfaitaire dagvergoeding worden toegekend. Deze vergoeding voor bedrijfsleiders bedraagt maximaal 152,99 EUR per nacht.

Forfaitaire onkostenvergoeding voor thuiswerk

Deze forfaitaire vergoeding kan niet worden toegekend aan bedrijfsleiders van een vennootschap. Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd van thuis uit werken een onkostenvergoeding van maximum 151,70 EUR per maand toekennen. De werkgever kan ook een extra vergoeding toekennen van maximum 20 EUR per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en een extra vergoeding van maximum 20 EUR per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur.

Godderis Accountancy
www.accountancy-godderis.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels