De fiscale wetgeving rond auteursrechten-vergoedingen
Dieter Bruneel Decupere & partners

De fiscale wetgeving rond auteursrechten-vergoedingen

Praktijck - Decupere & partners

Het is eindelijk zover: de fiscale wetgeving inzake vergoedingen voor auteursrechten onderging op 26 december 2022 een hervorming. De concrete impact van de wijzigingen hangt af van dossier tot dossier, maar heeft voor bijna iedereen een invloed.

1. Toepassingsgebied

Vooreerst wijzigt de wet het toepassingsgebied van de voordelige fiscale behandeling. Die wijziging bevindt zich op twee vlakken.

Enerzijds zal de algemene definitie van auteursrechten binnenkort een beperktere opvatting krijgen. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde werken/sectoren (bijvoorbeeld software) niet meer van deze regeling kunnen genieten.

Anderzijds voegt de wet ook twee bijkomende voorwaarden toe. U moet niet alleen aan de algemene definitie, maar ook aan volgende vereisten voldoen:

  • Ofwel moet u beschikken over een kunstwerkattest (uitgereikt door de nog op te richten Kunstwerkcommissie). In afwachting zullen de bestaande kunstenaarskaarten gelden.
  • Ofwel moet het werk zijn overgedragen met het oog op publicatie, openbare uit- of opvoering of reproductie.
  • Auteursrechten ontvangen van daartoe in het leven geroepen beheersvennootschappen (zoals Sabam of Playright) komen ook in aanmerking.

2. De fiscale regeling

Een auteursrechtenvergoeding mag in 2023 niet meer dan 50% van de totale bezoldiging/vergoeding die de zelfstandige, bedrijfsleider of werknemer ontvangt, bedragen. Die drempel zal dalen naar 40% in 2024 en 30% vanaf 2025. Die regel vervalt wel wanneer het gaat om een auteursrechtenvergoeding die niet gepaard gaat met een prestatie op dat moment (zoals verkoop van stockmateriaal).

Die beperking betekent in de praktijk dat er - vooral voor bedrijfsleiders - vaak een andere manier van berekening van de auteursrechtvergoeding zal komen, aangezien veel dossiers op vandaag zich baseren op een percentage op de (creatieve) omzet.

Daarnaast blijft er een absolute grens van 70.220 EUR gelden als maximaal te ontvangen auteursrechtenvergoeding. Bovendien mag het gemiddeld ontvangen auteursrecht van de laatste vier jaar deze grens ook niet overschrijden (anders verliest  het voordelige stelsel volledig).

3. De overgangsbepaling

Indien iemand vroeger in aanmerking kwam voor de regeling, maar voor 2023 niet meer, dan is er voorzien in een overgangsbepaling van één jaar. Die bepaling betekent dat die persoon voor 2023 het voordelig fiscaal regime voor de uitgekeerde auteursrechten nog kan toepassen, maar dan wel met een absolute grens van 35.110 EUR en met een halvering van de plafonds die voor toepassing van het kostenforfait gelden (50% op de eerste 9.330 EUR en 25% op de tweede 9.330 EUR).

4. Conclusie

Het is van belang om na te gaan welke impact deze wijziging voor u zal hebben, zodat u tijdig het nodige kan doen om u fiscaal en juridisch veilig te stellen.

Aangezien de nieuwe wetgeving meteen van toepassing is vanaf 1 januari 2023 wacht u daar ook best niet te lang mee. Een check-up van de huidige overeenkomsten dringt zich dan ook op.

Decupere & Partners
www.denp.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels